คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)


ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
วันที่ดำรงตำแหน่ง


พระครูวาปีวรคุณ(คูณ ฐิตธมฺโม)

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
1

นายหรีด ทองลิ่ม
1 พ.ค. 2473 - 30 เม.ย. 2496
2

นายภมร ศิริเอก
1 พ.ค. 2496 -16 พ.ค. 2496
3

นายประสาท อรรถกรศิริโพธิ์
16 พ.ค.2496 - 30 ก.ย. 2536
4

นายนิวัติ สุขสมบูรณ์
1 ธ.ค.2536 - 30 ก.ย. 2543
5

นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
1 ธ.ค.2543  - 30 ก.ย. 2561
     
6

นายสุรีย์ อมาตยพงศ์
29 ต.ค. 2561 -   30 ก.ย. 2564
7

นายวัลลภ เหวันต์
1 ต.ค. 2564 -   ถึงปัจจุบัน