ทำเนียบบุคลากรมืออาชีพ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ชื่อ :
นายสุรีย์ อมาตยพงศ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. พลศึกษา
  ค.ม. การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
suree12505@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
 
วุฒิการศึกษา :
 
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่าง)
Web Site :
 
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
 
วุฒิการศึกษา :
 
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่าง)
Web Site :
 
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางดาวเรือง  สุขพ่วง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
s026@ratchaburi1.org
     
     
ชื่อ :
นางดวงตา  โต๊ะเด็น
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krutuktata@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นางจิตอารี ลินลา
วุฒิการศึกษา :
อบ. อักษรศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jitlinla015@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางเจตนา  สุวรรณฉวี
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jettanasu@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
hataikan_30@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางกุลณดา กระจ่างธนโชต
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาคร ยงค์อำนวย
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. การศีกษาชนบท
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruyupapa@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นางพเยาว์  สุธาพจน์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krupayong@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นายประยงค์   ยงค์อำนวย
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
young-2512@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางลัดดา พุฒเอก
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
ladda_putaek@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางจุติพร รัตนบำรุง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  เกษตรกรรม
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jutiporn99@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางนิอร   ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krunion@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruprajak@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นายวาสนา   โคตะขุน
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
pinpun009@Gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย
วุฒิการศึกษา :
- ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krunoo22@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสุขศิริ  เทียนมนต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
suksiri_kru@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  นาฏศิลป์
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
non@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางบานเย็น   ชูฝา
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. บรรณารักษ์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
education45@windoswslive.com
     
     
ชื่อ :
นางสายใจ แคล้วเครือ
วุฒิการศึกษา :
- ศษ.ม การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- คบ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
klayklao@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางรัตนวรรณ  ประทุมศิลป์
วุฒิการศึกษา :
- กศ.ม. ชีววิทยา 
- วท.บ. ชีววิทยา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
toon067@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นายภูริวงศ์ คุ้มญาติ
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Phuriwonk@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวรมิดา   เลิศวัลลภาชัย
วุฒิการศึกษา :

- ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 
- ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
rarany56@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางนจลักษณ์    วิระนะ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
najalak@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาววันดี  ขำสำราญ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
annrin2528@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวศิริกมล  ศรีประเสริฐ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
sirigatee@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวกัญญาวรรณ โชติช่วง
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
wangyun_mai@hotmail.com  
     
     
ชื่อ :
นางอนุชิดา    หนองทราย
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
anuchida2523@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวฑิฆัมพร  น่วมเงิน
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
s026@ratchaburi1.org
     
     
ชื่อ :
นางสาวศิริพร  ท่าสละ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jo.jing@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาววชิราภรณ์ ขาวอ่อน
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Oum_wach@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวนิตยา บัวขาว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Nittaya05122530@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวอริษา  วงคำจันทร์
วุฒิการศึกษา :

ค.ม. การบริหารการศึกษา

  กศ.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
tanyong3008@msn.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวสุภาพร โตเพชร
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Supapom150@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวช่อฟ้า ทองอนันต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Toom.maylody@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวสุนันทา ศรีอนันต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Sunanta_bb_99@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวภัทรนันท์ เขียวขำ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Am_p_53@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวนันทพร เทาศิริ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Anan6680@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวฐาปนีย์ นามมบุตร
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Pheangkwan.sa@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาววาริสา วงพินิจ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Tukky9999@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์
วุฒิการศึกษา :
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Jirawit.toy@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวณัฐยาน์ คนชม
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวแป้งหอม สุวะธรรม
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายปรัชญา พุกอินทร์
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวนงลักษณ์ ซุ่นเส้ง
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา
วุฒิการศึกษา :
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายจิรศักดิ์ จันทรัตทัต
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางวีรวัลย์ ไผ่สมบูรณ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวอภัสนันท์ อุไรกุล
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
ว่าที่ ร.ต.หญิง พรพิมล อินวงษา
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวโสรญา โพธารส
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
-
     
     
ชื่อ :
่ว่าที่ ร.ต.หญิง สาวิตรี   นามเวช
วุฒิการศึกษา :
น.บ. นิติศาสตร์
ตำแหน่ง :
พนักงานราชการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
sawitreeky_2530@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวปนัดดา   วงศ์ทองดี
วุฒิการศึกษา :
บธ.บ. การตลาด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
papa_045@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางบุญสม เสนีวงศ์
วุฒิการศึกษา :
ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :