ทำเนียบบุคลากรมืออาชีพ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ชื่อ :
นายวัลลภ เหวันต์
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายสุวัฒน์ นาวงษ์
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางดวงตา  โต๊ะเด็น
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krutuktata@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นางจิตอารี ลินลา
วุฒิการศึกษา :
อบ. อักษรศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jitlinla015@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางเจตนา  สุวรรณฉวี
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jettanasu@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
hataikan_30@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางกุลณดา กระจ่างธนโชต
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาคร ยงค์อำนวย
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. การศีกษาชนบท
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางยุพา สมบูรณ์แก้ว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruyupapa@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นางพเยาว์  สุธาพจน์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krupayong@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นายประยงค์   ยงค์อำนวย
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม การประถมศึกษา
  ค.บ. เกษตรกรรม
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
young-2512@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางลัดดา พุฒเอก
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางจุติพร รัตนบำรุง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  เกษตรกรรม
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
jutiporn99@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางนิอร   ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
krunion@hotmail.co.th
     
     
ชื่อ :
นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
kruprajak@hotmail.co.th
     
     
     
     
ชื่อ :
นางสุขศิริ  เทียนมนต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
suksiri_kru@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางบานเย็น   ชูฝา
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. บรรณารักษ์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
education45@windoswslive.com
     
     
ชื่อ :
นางธนพร แคล้วเครือ
วุฒิการศึกษา :
- ศษ.ม การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- คบ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
klayklao@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางรัตนวรรณ  ประทุมศิลป์
วุฒิการศึกษา :
- กศ.ม. ชีววิทยา 
- วท.บ. ชีววิทยา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
toon067@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวรมิดา   เลิศวัลลภาชัย
วุฒิการศึกษา :

- ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 
- ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
rarany56@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางนจลักษณ์    วิระนะ
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
najalak@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางวารี ชูชาติ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
  ค.บ. อุตสาหรกรรมศิลป์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางอรุณ เทพพิทักษ์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การประถมศึกษา 
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางรจนา พรหมชาติ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. เกษตรกรรมทั่วไป 
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางวิทิตา สายด้วง
วุฒิการศึกษา :
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ 
  ค.บ. การศึกษาพิเศษ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางฐิมาพร ข้อร่วมคิด
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ.การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาววันดี  ขำสำราญ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
annrin2528@hotmail.com
     
ชื่อ :
นางสาวศิริกมล  ศรีประเสริฐ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
sirigatee@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางเยาวลักษณ์ จอมทอง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางอนุชิดา    หนองทราย
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
anuchida2523@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวฑิฆัมพร  น่วมเงิน
วุฒิการศึกษา :
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
s026@ratchaburi1.org
     
     
ชื่อ :
นางวิมลพรรณ กล่ำทอง
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  ค.บ. การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
j
     
     
ชื่อ :
นางญาณิศา กระจ่างเสน
วุฒิการศึกษา :
คม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
  วท.บ.ฟิสิกส์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวนิตยา บัวขาว
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Nittaya05122530@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางอริษา พุกอินทร์
วุฒิการศึกษา :

ค.ม. การบริหารการศึกษา

  กศ.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
tanyong3008@msn.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวสุภาพร โตเพชร
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Supapom150@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวช่อฟ้า ทองอนันต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Toom.maylody@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวสุนันทา ศรีอนันต์
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Sunanta_bb_99@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวภัทรนันท์ เขียวขำ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Am_p_53@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวนันทพร เทาศิริ
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Anan6680@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวฐาปนีย์ นามมบุตร
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Pheangkwan.sa@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางวาริสา ตรงเที่ยง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Tukky9999@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์
วุฒิการศึกษา :
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
Jirawit.toy@gmail.com
     
     
ชื่อ :
นางสาวกฤตพร ศรีทอง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวแป้งหอม สุวะธรรม
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายปรัชญา พุกอินทร์
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  คม.เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://www.banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวนงลักษณ์ ซุ่นเส้ง
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา
วุฒิการศึกษา :
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์
วุฒิการศึกษา :
คม.วิจัยและการประเมินผลการศึกษา
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายสิทธิศร สุขสนาน
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  วท.บ. วิทยาศาสาตร์การกีฬา
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางศุภัคชญา ทองเอีย
วุฒิการศึกษา :
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางนิศากรณ์ ประทีปะเสน
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายปารวัตร ต๊ะสาริกา
วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวพนิดา สว่างจิตร
วุฒิการศึกษา :
ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางมาริษา เล็กพ่อ
วุฒิการศึกษา :
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวอาภัสรา มีเอก
วุฒิการศึกษา :
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวประภัสสร อ่อนศรี
วุฒิการศึกษา :
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาววันวิสา ม่วงงาม
วุฒิการศึกษา :
คบ.คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวจารุวรรณ มาสุข
วุฒิการศึกษา :
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางวิไลวรรณ สอาดนัก
วุฒิการศึกษา :
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช
วุฒิการศึกษา :
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางจิตรลดา ภู่ระกำ
วุฒิการศึกษา :
คบ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวสำราญจิตร เย็นค่ำ
วุฒิการศึกษา :
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวอภัสนันท์ อุไรกุล
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ.ภาษาจีน
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางณัฐทิชา พณะงาม
วุฒิการศึกษา :
คบ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาววิภารัตน์ ฐากูลวงค์
วุฒิการศึกษา :
คบ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง :
ครู
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวณัฐนิชา นุ่นลอย
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. การประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายจิรศักดิ์ จันทรัตทัต
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
ชื่อ :
นายปถพล รุ่งเรือง
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวกุลธิดา ศิริเอก
วุฒิการศึกษา :
ศษ.บ.นาฏศิลป์
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาววนิดา ทรัพย์เลิศ
วุฒิการศึกษา :
คบ. คณิตศสาตร์
ตำแหน่ง :
ครอัตราจ้าง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวรัตติกาล โหนา
วุฒิการศึกษา :
ม.6
ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยงปฐมวัย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นางสาวสิริวิมล ใหม่บุญยา
วุฒิการศึกษา :
ม.6
ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยงปฐมวัย
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
-
     
ชื่อ :
นางสาวโสรญา โพธารส
วุฒิการศึกษา :
ค.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
-
     
     
ชื่อ :
นางสาวปนัดดา   วงศ์ทองดี
วุฒิการศึกษา :
บธ.บ. การตลาด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
papa_045@hotmail.com
     
     
ชื่อ :
นางบุญสม เสนีวงศ์
วุฒิการศึกษา :
ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
     
ชื่อ :
นายบัญชา นิ่มขยัน
วุฒิการศึกษา :
ประถมศึกษา
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :
 
     
ชื่อ :
นางดา
วุฒิการศึกษา :
กศน
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
Web Site :
http://banjombung.com
E-Mail :