??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:36 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่5/66
         15 พ.ค. 2566 เวลา 09:52 น.
  ดร.สมชัย ชวลิตธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยากรอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
         11 พ.ค. 2566 เวลา 16:49 น.
  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         10 พ.ค. 2566 เวลา 14:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2566 เวลา 20:32 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
         28 มี.ค. 2566 เวลา 13:56 น.
  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนด้าน Best Practice
         21 มี.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
  นางสาวฐาปณี พวงงาม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
         21 มี.ค. 2566 เวลา 15:13 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”
         19 มี.ค. 2566 เวลา 15:15 น.
   นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2566 เวลา 14:35 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ก.พ. 2566 เวลา 14:01 น.
  การทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2566 เวลา 21:38 น.
  โรงเรียนสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2566 เวลา 21:28 น.
  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายธนโชติ สูงสุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 ก.พ. 2566 เวลา 19:33 น.
  การประชุมคณะทำงานการประชุมระดับสนามสอบ เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566
         6 ก.พ. 2566 เวลา 15:05 น.
  บรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ณ ศูนย์ย่อยที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ม.ค. 2566 เวลา 15:25 น.
  คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต 2 เยี่ยมชมบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         25 ม.ค. 2566 เวลา 16:06 น.
  คุณครูรัตนวรรณ  ประทุมศิลป์ คุณครูนราทิพย์ เทพอาสา นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         24 ม.ค. 2566 เวลา 14:53 น.
  เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์ย่อยที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ม.ค. 2566 เวลา 14:05 น.
  ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมชี้แจงและแจ้งเอกสารให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         24 ม.ค. 2566 เวลา 13:03 น.
  รองฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 ม.ค. 2566 เวลา 18:19 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี ครั้งที่ 1/2566
         17 ม.ค. 2566 เวลา 16:25 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ข้าราชการครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
         23 ธ.ค. 2565 เวลา 14:07 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 ธ.ค. 2565 เวลา 13:02 น.
  รองผู้อำนวยการชลธิชา ชั้นเสมา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 (SIL3) ที่มาฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
         14 ธ.ค. 2565 เวลา 19:51 น.
  รอง ผอ. ชลธิชา ชั้นเสมา ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
         25 พ.ย. 2565 เวลา 13:16 น.
  คณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยนายวิรัช ต้นตระกูล นางสาวพัชรี ศุภษร นางสาวอมรรัตน์ ทองดี ได้ตรวจเยี่
         25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา และฝ่ายบริหารงาน นิเทศนักศึกษาทดลองสอนชั้นปีที่ 3
         15 พ.ย. 2565 เวลา 14:54 น.
  การประชุมกีฬาบึงสัมพันธ์ เครือข่ายที่ 6
         11 พ.ย. 2565 เวลา 16:10 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ตักบาตรประจำวันศุกร์
         11 พ.ย. 2565 เวลา 16:03 น.
  มอบเกียรติบัตรการสอนยอดเยี่ยมและห้องเรียนยอดเยี่ยม
         11 พ.ย. 2565 เวลา 15:41 น.
  บริษัท เรียลโนเบิล จำกัด มาแจกสินค้าตัวอย่าง "โฟร์โมสต์" ให้กับนักเรียน
         9 พ.ย. 2565 เวลา 18:06 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
         8 พ.ย. 2565 เวลา 13:41 น.
  การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวณัฐนิชา นุ่นลอย
         2 พ.ย. 2565 เวลา 12:37 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเป็นกำลังใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกับเหตการ์ณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู
         7 ต.ค. 2565 เวลา 13:05 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
         7 ต.ค. 2565 เวลา 12:22 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบวันที่ 2 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
         6 ต.ค. 2565 เวลา 19:49 น.
  การประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน ประจำปี 2565
         6 ต.ค. 2565 เวลา 19:41 น.
  การประเมินการปฏิบัติราชการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวพนิดา สว่างจิตร
         4 ต.ค. 2565 เวลา 14:47 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         4 ต.ค. 2565 เวลา 12:27 น.
  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
         22 ก.ย. 2565 เวลา 12:45 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         21 ก.ย. 2565 เวลา 18:15 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) และคณะครูเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวิรัตน์ ยงค์อำนวย
         20 ก.ย. 2565 เวลา 18:18 น.
  การประชุมคณะกรรมการการฝึกทักษะคัดลายมือ
         20 ก.ย. 2565 เวลา 13:38 น.
  ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) นำโดย นายสมพงษ์ จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน
         12 ก.ย. 2565 เวลา 14:32 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณตากมล นาคสุวรรณ คุณตาของครูจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ วัดจอมบึง
         8 ก.ย. 2565 เวลา 18:46 น.
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
         7 ก.ย. 2565 เวลา 19:07 น.
  การประชุมคณะกรรมการการฝึกทักษะคัดลายมือ
         1 ก.ย. 2565 เวลา 09:49 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         30 ส.ค. 2565 เวลา 14:48 น.
  การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ
         25 ส.ค. 2565 เวลา 15:37 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         25 ส.ค. 2565 เวลา 10:39 น.
  โอวัลตินมาแจกสินค้าตัวอย่างให้กับนักเรียน
         19 ส.ค. 2565 เวลา 13:43 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 ส.ค. 2565 เวลา 17:11 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ และรองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 ส.ค. 2565 เวลา 11:17 น.
  การนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 ส.ค. 2565 เวลา 10:54 น.
  การคัดเลือกนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
         17 ส.ค. 2565 เวลา 16:08 น.
  รองผู้อำนวยการ ชลธิชา ชั้นเสมา และคณะกรรมการ ตรวจนิเทศห้องเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         16 ส.ค. 2565 เวลา 16:10 น.
  ผอ. วัลลภ เหวันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห
         11 ส.ค. 2565 เวลา 15:08 น.
  การประชุมเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 ครั้งที่ 2/2565
         10 ส.ค. 2565 เวลา 17:37 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี
         5 ส.ค. 2565 เวลา 20:48 น.
  บริษัท เรียล โนเบิล จำกัด มาแจกสินค้าตัวอย่าง "โฟร์โมสต์" ให้กับนักเรียน
         4 ส.ค. 2565 เวลา 19:13 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ส.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การเลือกใช้ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร แก่ประชาชน เครือ
         1 ส.ค. 2565 เวลา 14:20 น.
  คณะครูปฐมวัย และนักการภารโรง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน และทำความสะอาดของเล่นของใช้ภายในห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3
         26 ก.ค. 2565 เวลา 11:28 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         22 ก.ค. 2565 เวลา 15:04 น.
  ท่านผู้อำนวยการเครือข่ายที่ 6 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมถอดบทเรียน Best Practice
         22 ก.ค. 2565 เวลา 10:35 น.
  นายสุเทพ เจริญสันดร อดีตผอ.โรงเรียนสายนำ้ทิพย์ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จำนวน 4 ทุน
         22 ก.ค. 2565 เวลา 09:46 น.
  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณครูณิศากรณ์ ประทีปะเสน เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ณ ห้องประชุม บัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษ
         20 ก.ค. 2565 เวลา 15:41 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         20 ก.ค. 2565 เวลา 10:31 น.
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Preschool Parent Program :Triple-P)
         8 ก.ค. 2565 เวลา 13:28 น.
  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
         7 ก.ค. 2565 เวลา 11:57 น.
  มอบเกียรติบัตรเรียนดี 4.00 ชั้นประถมศึกษา3-5 ปีการศึกษา 2564
         7 ก.ค. 2565 เวลา 11:41 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         29 มิ.ย. 2565 เวลา 15:02 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 มิ.ย. 2565 เวลา 17:51 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         23 มิ.ย. 2565 เวลา 12:41 น.
  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วยโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ออกพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณห้องสุขาวัดจอมบึง
         23 มิ.ย. 2565 เวลา 11:44 น.
  ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือจิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
         23 มิ.ย. 2565 เวลา 09:49 น.
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
         16 มิ.ย. 2565 เวลา 15:34 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         10 มิ.ย. 2565 เวลา 11:59 น.
  ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุชิน ยังวัฒนา
         9 มิ.ย. 2565 เวลา 20:54 น.
  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วยโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 2
         9 มิ.ย. 2565 เวลา 10:54 น.
  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วยโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 มิ.ย. 2565 เวลา 11:03 น.
  ยินดีต้อนรับ "นางสาวณัฐนิชา นุ่นลอย" ครูผู้ช่วย
         1 มิ.ย. 2565 เวลา 22:43 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมคณะทำงาน ติดตามและประเมิน ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2565 เวลา 16:31 น.
  การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6
         27 พ.ค. 2565 เวลา 15:29 น.
  สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 พ.ค. 2565 เวลา 21:21 น.
  หมอสุระ เอติญัติ หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอจอมบึง และคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
         17 พ.ค. 2565 เวลา 15:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565
         10 พ.ค. 2565 เวลา 18:08 น.
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
         18 เม.ย. 2565 เวลา 15:44 น.
  ยินดีต้อนรับ นางสาวณัฐทิชา สุกแก้ว จากโรงเรียนบ้านหนองสีนวล สพป.รบ.1 และนางสาววิภารัตน์ จากุลวงค์ จากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรี เขต 8
         5 เม.ย. 2565 เวลา 11:41 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เลี้ยงส่งปิดกล่องชอล์กบอกลาน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ เรือนจันทน์ผา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2564
         24 มี.ค. 2565 เวลา 14:26 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)  ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
         17 มี.ค. 2565 เวลา 10:12 น.
  นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมโครงการโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวมีส่วนร่วม
         15 มี.ค. 2565 เวลา 13:32 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
         14 มี.ค. 2565 เวลา 10:45 น.
  โรงเรียนดรุณาราชบุรี แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         11 มี.ค. 2565 เวลา 14:39 น.
  แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
         9 มี.ค. 2565 เวลา 13:11 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)มอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
         9 มี.ค. 2565 เวลา 10:52 น.
  การจับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาล1และชั้นอนุบาล3 เพื่อเลื่อนชั้น ในปีการศึกษา 2565
         7 มี.ค. 2565 เวลา 12:36 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง
         4 มี.ค. 2565 เวลา 15:21 น.
  นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมโครงการโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวมีส่วนร่วม
         3 มี.ค. 2565 เวลา 15:59 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test)
         3 มี.ค. 2565 เวลา 15:16 น.
  การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาจัดซื้อหนังสือ ปีการศึกษา 2565
         2 มี.ค. 2565 เวลา 16:41 น.
  จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และชุดตรวจ ATK ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
         1 มี.ค. 2565 เวลา 19:04 น.
   การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสถานศึกษา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ก.พ. 2565 เวลา 17:18 น.
   การอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google From ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ก.พ. 2565 เวลา 13:12 น.
  การประชุม​ข้าราชการครูและ​บุคลากร​ทางการศึกษา​ ครั้งที่3/2565
         14 ก.พ. 2565 เวลา 18:54 น.
  นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ก.พ. 2565 เวลา 11:32 น.
  ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อห้องเรียน โดยเทศบาลตำบลจอมบึง
         9 ก.พ. 2565 เวลา 15:43 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
         9 ก.พ. 2565 เวลา 15:28 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565
         7 ก.พ. 2565 เวลา 21:49 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net
         2 ก.พ. 2565 เวลา 13:50 น.
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มาแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:23 น.
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2565
         27 ม.ค. 2565 เวลา 11:08 น.
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2565
         26 ม.ค. 2565 เวลา 13:22 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านควนสระ มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 ม.ค. 2565 เวลา 16:54 น.
  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (สพป.รบ.1)
         27 ธ.ค. 2564 เวลา 16:57 น.
  การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6 และ 7
         27 ธ.ค. 2564 เวลา 15:03 น.
  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
         22 ธ.ค. 2564 เวลา 14:02 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายที่ 6
         15 ธ.ค. 2564 เวลา 15:51 น.
  ยินดีต้อนรับ รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 ต.ค. 2564 เวลา 11:54 น.
  การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการของ ครูอริษา วงคำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ต.ค. 2564 เวลา 11:32 น.
  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ต้อนรับ ผอ.วัลลภ เหวันต์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 ต.ค. 2564 เวลา 14:50 น.
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์
         12 ต.ค. 2564 เวลา 15:47 น.
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบวฐ.2ประถมศึกษา
         17 ส.ค. 2564 เวลา 14:32 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.พิสิฐ รอดประเสริฐ
         28 มิ.ย. 2564 เวลา 16:54 น.
  โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ จ.ราชบุรี เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         17 มี.ค. 2564 เวลา 15:17 น.
  โรงเรียนสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         10 มี.ค. 2564 เวลา 12:04 น.
  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
         24 ก.พ. 2564 เวลา 13:21 น.
  คณะตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย โดยโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นโรงเรียนต้นแบบ
         19 ก.พ. 2564 เวลา 15:31 น.
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดราชบุรี
         17 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ก.พ. 2564 เวลา 15:10 น.
  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนเปิดเรียน
         29 ม.ค. 2564 เวลา 14:17 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันจำหน่าย ธูปเทียนทอง เครื่องสักการะ ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ 17 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราช
         23 ธ.ค. 2563 เวลา 20:45 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันจำหน่าย ธูปเทียนทอง เครื่องสักการะในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ 17
         22 ธ.ค. 2563 เวลา 20:37 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ ๑๗ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
         21 ธ.ค. 2563 เวลา 20:35 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันจำหน่าย ธูปเทียนทอง เครื่องสักการะ ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ 17
         20 ธ.ค. 2563 เวลา 21:21 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกันจำหน่าย ธูปเทียนทอง เครื่องสักการะ ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ 17
         18 ธ.ค. 2563 เวลา 21:40 น.
  ณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกันจำหน่าย ธูปเทียนทอง เครื่องสักการะ ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ 17
         17 ธ.ค. 2563 เวลา 19:40 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ ๑๗ วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
         16 ธ.ค. 2563 เวลา 19:52 น.
  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
         15 ธ.ค. 2563 เวลา 13:46 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันจำหน่าย ธูปเทียนทอง เครื่องสักการะ ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ 17
         15 ธ.ค. 2563 เวลา 12:44 น.
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
         5 ธ.ค. 2563 เวลา 09:22 น.
  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
         11 พ.ย. 2563 เวลา 18:24 น.
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนบ้านจอมบึง ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับครอบครัวของ ด.ญ.ปารีณา กรุงศรี นักเรียนชั้น ป.5/3 และด.ญ.รดา กรุงศรี นักเรียนชั้น ป.1/2
         29 ต.ค. 2563 เวลา 16:36 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         28 ต.ค. 2563 เวลา 16:14 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางบุบผา สุทธิศรีกุล คุณยายของคุณครูวนิดา ทรัพย์เลิศ และเป็นมารดาของนางรสลินดา ทรัพย์เลิศ
         15 ต.ค. 2563 เวลา 20:15 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อไฉน ผ่องภิรมย์ บิดาของครูภัควลัญช์ อุ่นเรือน
         11 ต.ค. 2563 เวลา 18:35 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศุล คุณพ่อไฉน ผ่องภิรมย์ บิดาของครูภัควลัญช์ อุ่นเรือน
         8 ต.ค. 2563 เวลา 09:04 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเอื้อน แผนคู้ บิดาของครูนิอร ศรีนวลจันทร์
         20 ก.ย. 2563 เวลา 22:58 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศุล คุณพ่อเอื้อน แผนคู้ บิดาของครูนิอร ศรีนวลจันทร์
         16 ก.ย. 2563 เวลา 22:24 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายพนม ศรีทอง คุณพ่อของคุณครู กฤตพร ศรีทอง
         12 ก.ย. 2563 เวลา 20:56 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อเอื้อน แผนคู้ บิดาของครูนิอร ศรีนวลจันทร์
         11 ก.ย. 2563 เวลา 19:29 น.
  ขอแสดงความยินดีคุณครูวชิราภรณ์ ขาวอ่อน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.พบ.1
         8 เม.ย. 2563 เวลา 14:51 น.
  ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
         19 มี.ค. 2563 เวลา 12:18 น.
  พิธีบวงสรวงเจ้าที่ ก่อนการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาจัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 ก.พ. 2563 เวลา 11:17 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร
         31 ม.ค. 2563 เวลา 13:35 น.
  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 14:23 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 พ.ย. 2562 เวลา 13:59 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูณิศากรณ์ ประทีปะเสน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 พ.ย. 2562 เวลา 13:45 น.
  ยินดีต้อนรับ ครูฐิมาพร ข้อร่วมคิด ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 พ.ย. 2562 เวลา 16:12 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านเขาถ่าน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นำโดย ผอ.ภูริวงศ์ คุ้มญาติ มาศึกษาดูงานการบริหารงาน ทั้ง 4 ฝ่าย ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 ต.ค. 2562 เวลา 14:08 น.
  ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
         26 ก.ย. 2562 เวลา 21:28 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         5 ก.ย. 2562 เวลา 11:07 น.
  ยินดีต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ส.ค. 2562 เวลา 16:15 น.
  การประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย
         14 ส.ค. 2562 เวลา 17:06 น.
  ารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         5 ส.ค. 2562 เวลา 14:58 น.
  ห้างแว่นช็อปสตาร์ สาขาโรบินสันมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ก.ค. 2562 เวลา 16:49 น.
  ยินดีต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ก.ค. 2562 เวลา 15:46 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2
         26 มิ.ย. 2562 เวลา 14:39 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 มิ.ย. 2562 เวลา 15:43 น.
  คุณครูเอี่ยม - คุณครูกัญญพัช นวลจันทร์ มอบเงินบริจาคทุนการศึกษาให้ักับโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มิ.ย. 2562 เวลา 15:26 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเกิงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มาส่งตัว
         17 พ.ค. 2562 เวลา 13:02 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 15
         21 ธ.ค. 2561 เวลา 12:08 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 15 ในช่วงภาคค่ำ
         20 ธ.ค. 2561 เวลา 00:05 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูญาณิศา กระจ่างเสน สาขาวิชาเอก วท.บ.ฟิสิกส์ จากโรงเรียนประสานสามัคครีวิทยา ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 พ.ย. 2561 เวลา 09:58 น.
  ขอต้อนรับนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 พ.ย. 2561 เวลา 15:46 น.
  ครูวิภาดา รอดประเสริฐ และครูลำจวน แสนคลัง มอบเครื่องดนตรีทอมโบน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จำนวน 2 ตัว
         1 ต.ค. 2561 เวลา 09:19 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 ครั้งที่6/2561
         20 ก.ย. 2561 เวลา 16:46 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         17 ก.ย. 2561 เวลา 16:44 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและกรรมการตัดสิน
         17 ก.ย. 2561 เวลา 15:20 น.
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2561
         11 ก.ย. 2561 เวลา 11:39 น.
  คณะกรรมการบริหารสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ก.ย. 2561 เวลา 12:28 น.
  สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์
         31 ส.ค. 2561 เวลา 11:36 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กวัยเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน
         17 ส.ค. 2561 เวลา 15:20 น.
  บริษัทคิวพี(ประเทศไทยจำกัด) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ก.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         31 พ.ค. 2561 เวลา 16:03 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ คุณแม่จันอับ เอี่ยมชื่น มารดาของคุณครูกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
         30 พ.ค. 2561 เวลา 18:14 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศุล คุณแม่จันอับ เอี่ยมชื่น มารดาของคุณครูกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
         27 พ.ค. 2561 เวลา 21:55 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรดน้ำศพ คุณแม่จันอับ เอี่ยมชื่น
         23 พ.ค. 2561 เวลา 18:28 น.
  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์
         16 พ.ค. 2561 เวลา 15:33 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ คุณพ่อคงศักดิ์ พรรุ่งเรืองกุล(ฮ้อ แซ่โซว) บิดาของคุณครูรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
         26 เม.ย. 2561 เวลา 18:03 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณพ่อคงศักดิ์ พรรุ่งเรืองกุล(ฮ้อ แซ่โซว) บิดาของคุณครูรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
         20 เม.ย. 2561 เวลา 21:46 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รดน้ำศพและร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณพ่อคงศักดิ์ พรรุ่งเรืองกุล(ฮ้อ แซ่โซว) บิดาของคุณครูรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
         19 เม.ย. 2561 เวลา 21:43 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูเยาวลักษณ์ จอมทอง สาขาวิชาเอก ค.บ.การศึกษาปฐมวัย จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 เม.ย. 2561 เวลา 15:26 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูวิมลพรรณ กล่ำทอง สาขาวิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 เม.ย. 2561 เวลา 14:52 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33
         21 ม.ค. 2561 เวลา 09:31 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่สาหร่าย นาคทับ คุณป้าของนางวาสนา แม่ค้าในโรงเรียน
         16 ม.ค. 2561 เวลา 21:55 น.
  สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
         8 ม.ค. 2561 เวลา 13:23 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ และคณะครูร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ คุณนิตย์ นาคสุวรรณ คุณยายครูจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์
         6 ม.ค. 2561 เวลา 19:52 น.
  ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณนิตย์ นาคสุวรรณ
         4 ม.ค. 2561 เวลา 00:24 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูกรรณิกา แท่นเครือ สาขาวิชาเอก ภาษาจีน มารับตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ม.ค. 2561 เวลา 14:00 น.
  คุณวรวิทย์ โอสถานุเคราะห์ คุณธัชพล สุพัฒนะ Miss Kamjorn Bopit และชมรมคนคุณภาพ บริจาคเสื้อกีฬา จำนวน 1,600 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ธ.ค. 2560 เวลา 15:51 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14
         21 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14
         20 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14 ในช่วงภาคค่ำ
         19 ธ.ค. 2560 เวลา 18:30 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14
         19 ธ.ค. 2560 เวลา 14:54 น.
  ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมส่ง ครูสุธาวัลย์ อัตตโชติ ไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่
         4 ธ.ค. 2560 เวลา 13:21 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมรับประทานอาหาร งาน “ด้วยรักและผูกพันธ์”
         1 ธ.ค. 2560 เวลา 23:41 น.
  ครอบครัวบุญพบ โดย ด.ช.พาทย บุญพบ อดีตนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบพระพุทธรูปให้แก่โรงเรียน
         20 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูนราทิพย์ เทพอาสา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
         9 ต.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูนงลักษณ์ ซุ่นเส้ง สาขาวิชานาฏศิลป์
         4 ต.ค. 2560 เวลา 10:18 น.
   ยินดีต้อนรับคุณครู ปรัชญา พุกอินทร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         18 ก.ย. 2560 เวลา 10:10 น.
  ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ เตี่ยเล้ง ลิขิตวัฒนโสภณ(แซ่ลิ้ม)
         17 ก.ย. 2560 เวลา 12:59 น.
  โครงการจัดสวัสดิการบริการตรวจคัดกรองต้อกระจก สำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการบำนาญและญาติสายตรง
         15 ก.ย. 2560 เวลา 15:36 น.
  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบัณฑูรสิงห์ จ.สมุทรสาคร มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 ก.ย. 2560 เวลา 15:15 น.
  โครงการอบรมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่สถานศึกษา
         8 ก.ย. 2560 เวลา 17:38 น.
  โครงการอบรมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่สถานศึกษา
         20 ส.ค. 2560 เวลา 16:48 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล)
         13 ส.ค. 2560 เวลา 10:48 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
         12 ส.ค. 2560 เวลา 12:57 น.
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวเวียดนาม
         24 ก.ค. 2560 เวลา 15:05 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูสาคร ยงค์อำนวย
         5 เม.ย. 2560 เวลา 13:14 น.
  งานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
         1 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น.
  สังสรรค์วันครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2560
         16 ม.ค. 2560 เวลา 12:00 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ ๑๓
         19 ธ.ค. 2559 เวลา 07:00 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูจิรศักดิ์ จันทรัตทัต (ครูปาร์ค) สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
         15 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ และคณะครูร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ นางยม โตเพชร ย่าคุณครูสุภาพร โตเพชร
         10 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 น.
  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจอมบึง ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         9 พ.ย. 2559 เวลา 18:00 น.
  ร่วมฟังพระคุณเจ้าสวดอภิธรรมศพ นางยม โตเพชร ย่าคุณครูสุภาพร โตเพชร
         9 พ.ย. 2559 เวลา 19:00 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูแป้งหอม สุวะธรรม สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
         8 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         7 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  รร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ด.ญ.รสสุคนธ์ ด้วงมล (น้องจ๋า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
         2 พ.ย. 2559 เวลา 19:00 น.
  "ปาดน้ำตา เช็ดหยาดเหงื่อ" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         10 ต.ค. 2559 เวลา 16:00 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจอมบึง ฯ
         6 ต.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  งานเกษียณ (ภาคกลางคืน) คุณครูกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
         30 ก.ย. 2559 เวลา 17:00 น.
  งานแสดงมุทิตา กตัญญู ครูเกษียณ ปี 2559
         30 ก.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  ร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชารัฐร่วมใจ "พิชิตลูกน้ำยุงลาย"
         15 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
         13 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559
         26 ส.ค. 2559 เวลา 09:30 น.
  อำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม ปีการศึกษา 2559
         16 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  รับรางวัลมหกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
         28 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบทุนการศึกษา ด.ช.สุพิสิษฐ์ คล้ายวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
         26 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  แนะนำตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม
         26 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโรงเรียน (โครงการยุวฑูตความดี)
         4 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  ครูนิตยา บัวขาว มารายงานตัว
         4 ก.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  ไวตามิ้ลค์มาแจกนมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
         1 ก.ค. 2559 เวลา 15:00 น.
  ต้อนรับครูบรรจุใหม่
         1 ก.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  ต้อนรับครูเฉิน เสวี่ย อิ๋ง (Snow) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน-ไทย
         27 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  ตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
         21 มิ.ย. 2559 เวลา 09:30 น.
  โครงการ D.A.R.E.
         2 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
         16 พ.ค. 2559 เวลา 07:30 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย ศึกษาดูงาน
         1 เม.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  นักบริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
         14 มี.ค. 2559 เวลา 10:00 น.
  โอวัลติน จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนักเรียน
         19 ส.ค. 2558 เวลา 11:09 น.
  อพวช. จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อน้องในท้องถิ่นห่างไกล”
         28 ก.ค. 2558 เวลา 09:48 น.
  บริษัท คิดส์ แอคทีฟ จำกัด จัดโครงการ "ดีมอลต์ สคูลทัวร์ 2015"
         16 ก.ค. 2558 เวลา 14:56 น.
  กศน.อำเภอจอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน
         9 ก.ค. 2558 เวลา 13:44 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
         25 มิ.ย. 2558 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรมให้ความรู้เยาวชน ตามแผนปฏิบัติการประเด็นอุบัติเหตุ โครงการยุวจราจร
         25 มิ.ย. 2558 เวลา 13:10 น.
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น-ครอสคันทรี่
         21 มิ.ย. 3101 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรมให้ความรู้เยาวชน ตามแผนปฏิบัติการประเด็นเยาวชน อำเภอจอมบึง
         19 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56 น.
  โครงการพลังงานสัญจร
         12 มิ.ย. 2558 เวลา 14:18 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์
         9 มิ.ย. 2558 เวลา 15:25 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง มาให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออกกับนักเรียน
         5 มิ.ย. 2558 เวลา 10:47 น.
  ตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน
         28 พ.ค. 2558 เวลา 16:29 น.
  โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life saving)" รุ่นที่ 2
         27 เม.ย. 2558 เวลา 12:27 น.
  โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life saving)"
         20 เม.ย. 2558 เวลา 09:30 น.
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
         2 เม.ย. 2558 เวลา 15:51 น.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
         28 มี.ค. 2558 เวลา 14:33 น.
  สอนการทำขนมลูกชุบ
         6 มี.ค. 2558 เวลา 09:30 น.
  กิจกรรมอาเซียนศึกษา
         27 ก.พ. 2558 เวลา 13:00 น.
  นักศึกษาเอกดนตรีศึกษาชั้นปีที่ ๓ มรภ.จอมบึง จัดกิจกรรมแสดงดนตรีไทย
         22 ม.ค. 2558 เวลา 12:30 น.
  สถานีโทรทัศน์ NBT ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ถ่ายทำรายการ
         14 ม.ค. 2558 เวลา 07:30 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
         19 ธ.ค. 2557 เวลา 06:30 น.
  ผู้ใจบุญ นายจำเริญ พุ่มกระจาย อยู่บ้านเลขที่ ๓๓หมู่๙ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         18 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
         5 ธ.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  งาน "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
         1 ธ.ค. 2557 เวลา 15:30 น.
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการจิตอาสา
         29 พ.ย. 2557 เวลา 08:30 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน
         20 พ.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  โครงการครูสัญจรสอนน้อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         19 พ.ย. 2557 เวลา 12:34 น.
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
         23 ต.ค. 2557 เวลา 08:00 น.
  ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗
         14 ต.ค. 2557 เวลา 08:00 น.
  โอวัลติน จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนักเรียน
         17 ก.ย. 2557 เวลา 10:00 น.
  คุณแม่บ่วย ศรีสุขไพโรจน์ มอบเงินเพื่อการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
         8 ก.ย. 2557 เวลา 14:28 น.
  การทำยาหม่องจากใบย่านาง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         3 ก.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         26 ส.ค. 2557 เวลา 09:30 น.
  กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
         12 ส.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ทหารเจ้าหน้าที่ คสช.พบปะนักเรียน
         1 ส.ค. 2557 เวลา 08:17 น.
  ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ
         25 ก.ค. 2557 เวลา 09:27 น.
  เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรีได้มาให้ความรู้กับนักเรียน
         22 ก.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ แจกยาสีฟัน
         16 ก.ค. 2557 เวลา 13:50 น.
  ขอขอบคุณผู้ใจดี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
         2 ก.ค. 2557 เวลา 08:19 น.
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น-ครอสคันทรี่
         22 มิ.ย. 2557 เวลา 05:18 น.
  ศิลปินผู้พิการทางด้านสายตามาแสดงดนตรี
         19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  ขอขอบคุณเทศบาลตำบลจอมบึง
         30 พ.ค. 2557 เวลา 10:42 น.
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ยาเสพติด
         17 มี.ค. 2557 เวลา 08:40 น.
  โครงการค่ายบูรณาการพัฒนาการเรียนรู้
         18 ก.พ. 2557 เวลา 09:00 น.
  นักศึกษา เอกดนตรีศึกษา ปี๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม
         5 ก.พ. 2557 เวลา 13:00 น.
  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
         15 ม.ค. 2557 เวลา 12:30 น.
  โครงการจิตอาสานักศึกษาบัญฑิตคืนถิ่น รุ่น๒
         11 ม.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
         19 ธ.ค. 2556 เวลา 06:39 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๔
         11 ธ.ค. 2556 เวลา 13:28 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
         5 ธ.ค. 2556 เวลา 09:09 น.
  ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖
         22 ต.ค. 2556 เวลา 08:00 น.
   มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร มอบตู้น้ำเย็นให้โรงเรียน
         13 ต.ค. 2556 เวลา 13:29 น.
  เรียนศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว
         18 ก.ย. 2556 เวลา 14:30 น.
  ติดตั้งแอพพลิเคชั่น เครื่องแท็บเล็ต ป.๒ หลักสูตรวิชาภาษาไทย
         2 ส.ค. 2556 เวลา 10:05 น.
   นักศึกษา มรภ.จอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นไทย กับนักเรียนชั้น ป.๕
         22 ส.ค. 2556 เวลา 09:18 น.
  นักศึกษา มรภ.จอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นไทย
         16 ส.ค. 2556 เวลา 12:33 น.
  บริษัทโฟร์โมสต์ จัดกิจกรรมกับนักเรียน
         16 ส.ค. 2556 เวลา 10:30 น.
  โอวัลตินจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ให้แก่นักเรียน
         5 ส.ค. 2556 เวลา 10:49 น.
   โครงการพี่สอนน้องก้าวสู่อาเซียน
         26 ก.ค. 2556 เวลา 08:32 น.
  โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
         25 ก.ค. 2556 เวลา 08:33 น.
  การอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
         25 ก.ค. 2556 เวลา 08:54 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         10 ก.ค. 2556 เวลา 10:20 น.
  ยินดีต้อนรับ คณะทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน ของ สพฐ. ปี ๒๕๕๖
         9 ก.ค. 2556 เวลา 08:15 น.
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนบนเครื่องแท็บเล็ต ให้นักเรียนชั้น ป.๒
         7 มิ.ย. 2556 เวลา 11:56 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
         4 มิ.ย. 2556 เวลา 11:19 น.

  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
         8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:51 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
         2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:23 น.
  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกับวัดจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
         1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:00 น.
  คณะครูและนักเรียนแกนนำให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:25 น.
  เจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอจอมบึง นำโดย นายกุมพล ศรีเมธากุล ท้องถิ่นอำเภอจอมบึง
         26 พ.ค. 2566 เวลา 15:00 น.
   การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 พ.ค. 2566 เวลา 11:57 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         16 พ.ค. 2566 เวลา 15:12 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) พร้อมด้วยคณะสงฆ์สวดทำพิธีในการตั้งเสาเอก เสาโทอาคารเรียนใหม่
         3 พ.ค. 2566 เวลา 11:23 น.
  การประเมินผลการปฎิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของนางสาวพนิดา สว่างจิตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
         6 เม.ย. 2566 เวลา 14:05 น.
  กิจกรรมวันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2565
         24 มี.ค. 2566 เวลา 17:15 น.
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมี พันตำรวจเอกณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง เป็นประธานในพิธี
         22 มี.ค. 2566 เวลา 13:35 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
         16 มี.ค. 2566 เวลา 14:47 น.
  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 มี.ค. 2566 เวลา 16:58 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นประธาน กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
         15 มี.ค. 2566 เวลา 16:27 น.
   นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นประธานการจับฉลากเลื่อนชั้นนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
         14 มี.ค. 2566 เวลา 14:28 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
         13 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 น.
  ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 มี.ค. 2566 เวลา 13:09 น.
  ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มี.ค. 2566 เวลา 16:46 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         10 มี.ค. 2566 เวลา 11:04 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบปลอกแขนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ เด็กหญิงชนิตร์นันท์ ทับครุฑ ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
         9 มี.ค. 2566 เวลา 09:31 น.
  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 มี.ค. 2566 เวลา 17:38 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มาให้บริการ ตรวจตา ตรวจหู และฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาททะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         7 มี.ค. 2566 เวลา 16:55 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ทำการหาเสียงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
         7 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.
  การประชุม​ข้าราชการ​ครูและ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา ครั้งที่ 3 โรงเรียน​บ้าน​จอมบึง​(วาปี​พร้อม​ประชา​ศึกษา)
         3 มี.ค. 2566 เวลา 17:26 น.
  บริษัทเรียลโนเบิลจำกัด มาแจกสินค้าตัวอย่างโฟร์โมสต์ให้กับนักเรียน
         3 มี.ค. 2566 เวลา 17:23 น.
   กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 มี.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด
         2 มี.ค. 2566 เวลา 14:39 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ทำการหาเสียงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
         1 มี.ค. 2566 เวลา 17:45 น.
  โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         27 ก.พ. 2566 เวลา 13:19 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) และนางสาวชลธิชา ชั้นเสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
         27 ก.พ. 2566 เวลา 13:16 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ก.พ. 2566 เวลา 18:40 น.
  กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการส่งเสริมวินัยและวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
         24 ก.พ. 2566 เวลา 10:46 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         24 ก.พ. 2566 เวลา 10:42 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         21 ก.พ. 2566 เวลา 09:09 น.
  การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 ก.พ. 2566 เวลา 11:27 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ทำบุญถวายแด่พระสงฆ์วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมอาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ก.พ. 2566 เวลา 12:54 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
         17 ก.พ. 2566 เวลา 11:41 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         10 ก.พ. 2566 เวลา 12:35 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) นำอาหารมาทำบุญถวายแด่พระสงฆ์วัดจอมบึง
         3 ก.พ. 2566 เวลา 12:34 น.
  นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         3 ก.พ. 2566 เวลา 11:25 น.
  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
         2 ก.พ. 2566 เวลา 17:22 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดเขานกกระจิบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
         1 ก.พ. 2566 เวลา 20:48 น.
  ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะเยี่ยมชมบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
         27 ม.ค. 2566 เวลา 14:03 น.
  คุณครูเจตนา สุวรรณฉวี นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
         26 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.
  คุณครูนิอร  ศรีนวลจันทร์ คุณครูประจักษ์  ศรีนวลจันทร์ คุณครูจิรศักดิ์  จันทรัตทัต และคุณครูปถพล  รุ่งเรือง นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมดนตรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         26 ม.ค. 2566 เวลา 13:59 น.
  คุณครูสาคร  ยงค์อำนวย และคุณครูนันทพร  เทาศิริ นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         26 ม.ค. 2566 เวลา 13:51 น.
  คุณครูหทัยกาญจน์ จ่าเมือง และคุณครูโสรญา  โพธารส นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         26 ม.ค. 2566 เวลา 13:37 น.
  คุณครูรจนา พรหมชาติ คุณครูณัฐทิชา พณะงาม และคุณครูจิรวิทย์  ธรรมปาพจน์ นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         26 ม.ค. 2566 เวลา 13:27 น.
  คุณครูประยงค์ ยงค์อำนวย คุณครูสิทธิศร สุขสนาน คุณครูปารวัตร ต๊ะสาลิกา นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
         25 ม.ค. 2566 เวลา 16:47 น.
  คุณครูวิมลพรรณ กล่ำทอง คุณครูกรรณิกา แท่นเครือ คุณครูวิไลวรรณ สอาดนัก นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
         25 ม.ค. 2566 เวลา 16:22 น.
  คุณครูนงลักษณ์ ซุ่นเส้ง คุณครูกุลธิดา ศิริเอก นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
         25 ม.ค. 2566 เวลา 16:08 น.
  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ร่วมถ่ายภาพกับนายวัลลภ เหวันต์
         20 ม.ค. 2566 เวลา 15:25 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 ม.ค. 2566 เวลา 12:34 น.
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         17 ม.ค. 2566 เวลา 12:53 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         17 ม.ค. 2566 เวลา 12:38 น.
  งานวันครู อำเภอจอมบึง ประจำปี พ.ศ.2566
         16 ม.ค. 2566 เวลา 13:28 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายวัลลภ เหวันต์ ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักวิ่งในการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 (Challenge of the Legend)
         15 ม.ค. 2566 เวลา 18:52 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
         13 ม.ค. 2566 เวลา 21:20 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกับคณะอาจารย์และวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา(English and Chinese Day C
         6 ม.ค. 2566 เวลา 14:10 น.
  กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกับคณะอาจารย์และวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สอง
         5 ม.ค. 2566 เวลา 16:33 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566
         3 ม.ค. 2566 เวลา 17:10 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ระดับชั้นอนุบาล1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 ธ.ค. 2565 เวลา 16:25 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและสวดมนต์อธิษฐานจิตตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
         29 ธ.ค. 2565 เวลา 16:18 น.
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) "บ้านจอมบึงเกมส์ 65" ประจำปีการศึกษา 2565
         28 ธ.ค. 2565 เวลา 22:03 น.
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) "บ้านจอมบึงเกมส์ 65" ประจำปีการศึกษา 2565
         27 ธ.ค. 2565 เวลา 16:13 น.
  พิธีเปิด กีฬาภายใน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 ธ.ค. 2565 เวลา 12:32 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) แสดงระบำดอกบัว ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 19
         22 ธ.ค. 2565 เวลา 21:15 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) แสดงเซิ้งกระโป๋ ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 19 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง
         21 ธ.ค. 2565 เวลา 22:48 น.
  นักเรียนตัวแทนห้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา (English &Chinese Day camp) วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565
         21 ธ.ค. 2565 เวลา 18:44 น.
  นักเรียนตัวแทนห้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา (English &Chinese Day camp)
         20 ธ.ค. 2565 เวลา 12:55 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
         19 ธ.ค. 2565 เวลา 12:07 น.
  พิธีปิดกีฬา​และกรีฑานักเรียน​ตำบล​จอมบึง กีฬา​กลุ่มบึงสัมพันธ์​ครั้งที่ 1
         16 ธ.ค. 2565 เวลา 16:52 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดจอมบึง
         16 ธ.ค. 2565 เวลา 16:36 น.
  วอลเลย์บอลหญิงระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา​กลุ่มบึงสัมพันธ์​ ครั้งที่ 1 วันที่ 5
         15 ธ.ค. 2565 เวลา 16:47 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) นำนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าแข่งขันกีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 4
         14 ธ.ค. 2565 เวลา 20:06 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) นำนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าแข่งขันกีฬา​กลุ่มบึงสัมพันธ์​ ครั้งที่ 1 วันที่ 3
         13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:00 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) นำนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าแข่งขันกีฬา​กลุ่มบึงสัมพันธ์​ ครั้งที่ 1 วันที่ 2
         9 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ รองชลธิชา ชั้นเสมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง ณ หอประชุมรวงผึ้ง
         9 ธ.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
   ผอ.วัลลภ เหวันต์ รองชลธิชา ชั้นเสมา พร้อมทั้งคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นตัวแทนนักกีฬา​และกรีฑา นักเรียน​ตำบล​จอมบึง กีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์ครั้งที่ 1
         8 ธ.ค. 2565 เวลา 19:15 น.
  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เด็กชายธนโชติ สูงสุด นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ธ.ค. 2565 เวลา 15:01 น.
  อบรมประจำเดือนธันวาคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 อบรมเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
         2 ธ.ค. 2565 เวลา 15:07 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมขบวนเดินพาเหรด กีฬาภายในของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
         2 ธ.ค. 2565 เวลา 13:03 น.
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รับนม MILO พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาคือครูชีวิต ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         1 ธ.ค. 2565 เวลา 12:46 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 1 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 18 รายการ
         1 ธ.ค. 2565 เวลา 12:41 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้ไปให้กำลังใจครูและนักเรียน
         28 พ.ย. 2565 เวลา 19:06 น.
  บริษัทเรียลโนเบิลจำกัด มาแจกสินค้าตัวอย่างโฟร์โมสต์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 พ.ย. 2565 เวลา 16:06 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดจอมบึง
         25 พ.ย. 2565 เวลา 10:38 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 พ.ย. 2565 เวลา 13:11 น.
  การตรวจขั้นที่ 5 ลูกเสือสำรอง ครูธนพร แคล้วเครือ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ หอประชุมรวงผึ้งและห้องทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 พ.ย. 2565 เวลา 13:05 น.
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
         20 พ.ย. 2565 เวลา 10:44 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดจอมบึง
         18 พ.ย. 2565 เวลา 14:54 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายที่ 6 ระดับก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา
         16 พ.ย. 2565 เวลา 12:55 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจีวี เคาเชอรอล เอ็กซ์เชนจ์ สอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและการแสดง โดยทีมงานจากสหรัฐอเมริกา
         15 พ.ย. 2565 เวลา 14:50 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         14 พ.ย. 2565 เวลา 11:16 น.
  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
         8 พ.ย. 2565 เวลา 14:35 น.
  การประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายที่ 6 ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
         7 พ.ย. 2565 เวลา 15:59 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         4 พ.ย. 2565 เวลา 13:08 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2565
         1 พ.ย. 2565 เวลา 21:56 น.
  บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
         1 พ.ย. 2565 เวลา 12:50 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6 ประจำเดือนตุลาคม 2565
         10 ต.ค. 2565 เวลา 09:49 น.
  การประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
         7 ต.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)และนางชลธิชา ชั้นเสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 ต.ค. 2565 เวลา 12:25 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
         5 ต.ค. 2565 เวลา 13:45 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10 /2565
         4 ต.ค. 2565 เวลา 16:33 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 ต.ค. 2565 เวลา 11:56 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ต.ค. 2565 เวลา 10:16 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         30 ก.ย. 2565 เวลา 12:47 น.
  กิจกรรมวันครบรอบ 105 ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทย
         28 ก.ย. 2565 เวลา 20:30 น.
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 แข่งขันร้องเพลงชาติไทย กล่าวสุนทรพจน์ คัดลายมือ และวาดภาพระบายสี
         27 ก.ย. 2565 เวลา 15:01 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ก.ย. 2565 เวลา 13:21 น.
  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด.ช. ธนโชติ สูงสุด โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         23 ก.ย. 2565 เวลา 18:09 น.
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันร้องเพลงชาติไทย กล่าวสุนทรพจน์ คัดลายมือ และวาดภาพระบายสี
         16 ก.ย. 2565 เวลา 14:50 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
         16 ก.ย. 2565 เวลา 11:04 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
         14 ก.ย. 2565 เวลา 21:36 น.
  โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เรือนจำกลางราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2565
         9 ก.ย. 2565 เวลา 13:47 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         2 ก.ย. 2565 เวลา 10:18 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครั้งที่ 5
         31 ส.ค. 2565 เวลา 13:52 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมในโครงการค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา ต้นกล้า วิทย์ คณิต ไอที
         31 ส.ค. 2565 เวลา 13:44 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
         30 ส.ค. 2565 เวลา 14:32 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2565
         29 ส.ค. 2565 เวลา 16:23 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         26 ส.ค. 2565 เวลา 13:21 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         26 ส.ค. 2565 เวลา 12:22 น.
  ศึกษาดูงานนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดช่องลาภ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
         24 ส.ค. 2565 เวลา 20:37 น.
  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ
         24 ส.ค. 2565 เวลา 20:23 น.
  กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา ต้นกล้า วิทย์ คณิต ไอที
         22 ส.ค. 2565 เวลา 10:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         19 ส.ค. 2565 เวลา 12:29 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครั้งที่4
         17 ส.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
         17 ส.ค. 2565 เวลา 15:46 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้น ป.1
         16 ส.ค. 2565 เวลา 16:05 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้น ป.1
         9 ส.ค. 2565 เวลา 13:38 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         8 ส.ค. 2565 เวลา 16:22 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ สวนผึ้งไฮแลนด์ อำเภอสวนผึ้ง และสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         2 ส.ค. 2565 เวลา 16:10 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) และคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 อบรมโครงการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
         2 ส.ค. 2565 เวลา 14:24 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         27 ก.ค. 2565 เวลา 14:29 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ลงนามถวายพระพร และทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
         27 ก.ค. 2565 เวลา 13:26 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2565 ระดับเขตพืนที่การศึกษา
         25 ก.ค. 2565 เวลา 10:48 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ และคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
         25 ก.ค. 2565 เวลา 10:01 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.ค. 2565 เวลา 16:35 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         21 ก.ค. 2565 เวลา 18:27 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 ก.ค. 2565 เวลา 16:55 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดจอมบึง
         12 ก.ค. 2565 เวลา 12:26 น.
  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
         11 ก.ค. 2565 เวลา 13:16 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ปีการศึกษา 2565
         9 ก.ค. 2565 เวลา 09:51 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ปีการศึกษา 2565
         8 ก.ค. 2565 เวลา 17:02 น.
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (4.00) ปีการศึกษา 2564
         6 ก.ค. 2565 เวลา 17:05 น.
  พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
         1 ก.ค. 2565 เวลา 11:14 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีร้อยตำรวจโทไพฑูรย์ ทองลิ่ม เข้ามาให้ความรู้และร่วมกันเดินขบวนรณรงค์
         28 มิ.ย. 2565 เวลา 13:09 น.
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
         24 มิ.ย. 2565 เวลา 15:49 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         17 มิ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.
  นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมโครงการโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) ครั้งที่ 3
         7 มิ.ย. 2565 เวลา 14:25 น.
  คณะครูให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานกีฬา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
         31 พ.ค. 2565 เวลา 14:40 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         27 พ.ค. 2565 เวลา 10:40 น.
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
         20 พ.ค. 2565 เวลา 09:49 น.
  บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
         17 พ.ค. 2565 เวลา 15:39 น.
  การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
         16 พ.ค. 2565 เวลา 11:26 น.
  แจกใบรายงานผลการเรียนและเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
         30 มี.ค. 2565 เวลา 16:57 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2564
         25 มี.ค. 2565 เวลา 13:59 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2565 เวลา 13:58 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม
         11 มี.ค. 2565 เวลา 09:38 น.
  ผอ.วัลลภ เหวันต์ มอบรางวัลลูกเสือดีเด่น และมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
         9 มี.ค. 2565 เวลา 17:04 น.
  พิธีมอบเกียรติบัตร​ ผู้บริหารและครูดีเด่น​ประจำปี 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 และ 7
         10 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 น.
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
         8 ก.พ. 2565 เวลา 15:37 น.
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
         7 ก.พ. 2565 เวลา 11:25 น.
   กิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา ต้นกล้าวิทย์คณิตไอที วันที่ 2
         4 ก.พ. 2565 เวลา 15:43 น.
  ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา ต้นกล้าวิทย์คณิตไอที
         3 ก.พ. 2565 เวลา 15:14 น.
  ร้านศรีวัฒนานนท์ จอมบึง ได้มอบเสื้อผ้าชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         1 ก.พ. 2565 เวลา 13:17 น.
  ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
         27 ม.ค. 2565 เวลา 14:03 น.
  นายไพเราะ จันทร์เพชร รองปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ม.ค. 2565 เวลา 13:25 น.
  การตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 ม.ค. 2565 เวลา 14:43 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่1/2565
         17 ม.ค. 2565 เวลา 15:55 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
         10 ม.ค. 2565 เวลา 16:39 น.
   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตร จับของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565
         30 ธ.ค. 2564 เวลา 13:20 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ทำการตรวจโควิด (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย ประจำสัปดาห์ที่ 5
         28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:13 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา English&Chinese Day Camp
         24 ธ.ค. 2564 เวลา 11:40 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียน สังกัด สพป.รบ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔
         23 ธ.ค. 2564 เวลา 12:25 น.
  การประชุมคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
         20 ธ.ค. 2564 เวลา 16:50 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสระพังลาน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นำโดย ผอ.พรเทพ ศรีสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 ธ.ค. 2564 เวลา 12:28 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่5/64 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
         13 ธ.ค. 2564 เวลา 16:27 น.
  การตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สัปดาห์ที่ 4 ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ซึ่งผลตรวจในครั้งนี้ผลเป็นลบทุกคน
         13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:15 น.
  ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทดลองสอน ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
         7 ธ.ค. 2564 เวลา 14:17 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ทำการตรวจโควิด (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย ประจำสัปดาห์ที่ 3
         7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:53 น.
  เทศบาลตำบลจอมบึง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเข้าตรวจสอบรร.
         1 ธ.ค. 2564 เวลา 13:48 น.
  การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิดATKแบบน้ำลายของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 พ.ย. 2564 เวลา 12:12 น.
  รองผู้อำนวยการ ชลธิชา ชั้นเสมา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “ นักเรียนชั้นป.5-ป.6 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         25 พ.ย. 2564 เวลา 11:03 น.
  นางคนิศร ทองเอีย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะ จาก รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง และสาธารณสุขอำเภอจอมบึง ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
         22 พ.ย. 2564 เวลา 18:25 น.
  บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก แบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
         22 พ.ย. 2564 เวลา 11:13 น.
  การหาผลตรวจเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK ของนักเรียน ณ อาคารหอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 พ.ย. 2564 เวลา 14:05 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564
         17 พ.ย. 2564 เวลา 16:38 น.
  นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วย นายสุระ เอติญัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On - site
         15 พ.ย. 2564 เวลา 14:51 น.
  ศน.พัชรี ศุภษร นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
         10 พ.ย. 2564 เวลา 18:35 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
         10 พ.ย. 2564 เวลา 15:32 น.
  Big Cleanning Day ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
         9 พ.ย. 2564 เวลา 12:53 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 พ.ย. 2564 เวลา 11:19 น.
  ท่านผู้อำนวยการวัลลภ เหวันต์ กราบนมัสการ พระสมุห์ศรีสวัสดิ์ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดถ้ำมงกุฎ (เขาทะลุ)
         4 พ.ย. 2564 เวลา 14:16 น.
  ท่านผู้อำนวยการ วัลลภ เหวันต์ และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 พ.ย. 2564 เวลา 13:45 น.
  อบรมวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดย ท่านผู้อำนวยการวัลลภ เหวันต์
         2 พ.ย. 2564 เวลา 17:06 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
         1 พ.ย. 2564 เวลา 15:54 น.
  การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการของ ครูอริษา วงคำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ต.ค. 2564 เวลา 11:47 น.
  พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
         13 ต.ค. 2564 เวลา 10:31 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2564 กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนและแจกอาหารเสริมนม
         9 ต.ค. 2564 เวลา 11:46 น.
  วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา วันเกษียณ ครูดาวเรือง สุขพ่วง
         30 ก.ย. 2564 เวลา 19:31 น.
  พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔
         28 ก.ย. 2564 เวลา 11:27 น.
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบ วฐ.2 รายปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา ภายใต้ในมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด19 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ก.ย. 2564 เวลา 15:41 น.
  การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 2) ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษ
         7 ก.ย. 2564 เวลา 14:02 น.
  การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
         6 ก.ย. 2564 เวลา 14:54 น.
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบวฐ.2 ระดับ ปฐมวัย
         30 ส.ค. 2564 เวลา 12:21 น.
  ท่านผู้อำนวยการสุรีย์ อมาตยพงศ์ กรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
         26 ส.ค. 2564 เวลา 16:37 น.
  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบวฐ.2 รายปีการศึกษา ระดับปฐมวัย ภายใต้ในมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด19
         16 ส.ค. 2564 เวลา 12:16 น.
  ท่านผู้อำนวยการสุรีย์ อมาตยพงศ์ กรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
         8 ก.ค. 2564 เวลา 13:31 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
         5 ก.ค. 2564 เวลา 13:25 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 ก.ค. 2564 เวลา 14:30 น.
  การประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน
         30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:12 น.
  บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
         28 มิ.ย. 2564 เวลา 09:44 น.
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมสวมเสื้อขาวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
         25 มิ.ย. 2564 เวลา 12:44 น.
  ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2564
         18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:59 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ และคณะฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
         15 มิ.ย. 2564 เวลา 15:07 น.
  การอบรมการใช้โปรแกรมแบบพิมพ์ ปพ.5 และ ปพ.6
         11 มิ.ย. 2564 เวลา 12:05 น.
  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
         10 มิ.ย. 2564 เวลา 17:13 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดดอนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
         10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:53 น.
  การประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม
         31 พ.ค. 2564 เวลา 14:22 น.
  ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2564
         18 พ.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
  กิจกรรมดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา2563
         9 เม.ย. 2564 เวลา 15:32 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเดินทางส่งคุณครูณัฐธยาน์ แพสอาด ย้ายดำรงตำแหน่งโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
         8 เม.ย. 2564 เวลา 18:02 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
         7 เม.ย. 2564 เวลา 16:28 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี Day Camp ประจำปีการศึกษา 2563
         5 เม.ย. 2564 เวลา 17:52 น.
  คุณครูกัญญาวรรณ โชติช่วง และ คุณครูณัฐธยาน์ แพสอาด กล่าวคำอำลาก่อนย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งใหม่
         2 เม.ย. 2564 เวลา 09:52 น.
  นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมพิธีทำบุญที่ว่าการอำเภอจอมบึง
         1 เม.ย. 2564 เวลา 11:21 น.
  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
         1 เม.ย. 2564 เวลา 11:12 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
         26 มี.ค. 2564 เวลา 16:20 น.
  ร.ต.อ. สถาพร บุญนาค รองสารวัตรจราจร สภ.จอมบึง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วินัยจราจร ในกิจกรรมจราจรน้อย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 มี.ค. 2564 เวลา 10:15 น.
  การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
         24 มี.ค. 2564 เวลา 11:53 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         23 มี.ค. 2564 เวลา 15:10 น.
  นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ประธานพิธีมอบหมวกนิรภัยโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัดภาคกลาง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         23 มี.ค. 2564 เวลา 11:51 น.
  คณะครูจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ อาคารหอประชุมรวงผึ้งโรงเรียนบ้านจอมบึ
         19 มี.ค. 2564 เวลา 14:37 น.
  ร.ต.อ. สถาพร บุญนาค รองสารวัตรจราจร สภ.จอมบึง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วินัยจราจร ในกิจกรรมจราจรน้อย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 มี.ค. 2564 เวลา 10:53 น.
  การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
         18 มี.ค. 2564 เวลา 16:29 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
         16 มี.ค. 2564 เวลา 16:25 น.
  สมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ(วันนักข่าว) "ปันสุข พ้นทุกข์ โควิด19" ครั้งที่ 2
         12 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.
  ร.ต.อ สถาพร บุญนาค รองสารวัตรจราจร สภ.จอมบึง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วินัยจราจร ในกิจกรรมจราจรน้อย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 มี.ค. 2564 เวลา 09:45 น.
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาจัดกิจกรรมโครงการขนมโตเกียวเพื่อน้อง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
         9 มี.ค. 2564 เวลา 13:55 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประจำอำเภอจอมบึง
         8 มี.ค. 2564 เวลา 16:44 น.
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน สนับสนุนโดยนายรัตนะ จันทร์นพรัตน์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม กกต.จังหวัดราชบุรี
         8 มี.ค. 2564 เวลา 11:35 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
         4 มี.ค. 2564 เวลา 09:44 น.
  นักเรียนชั้นป.5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
         3 มี.ค. 2564 เวลา 10:50 น.
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2564
         1 มี.ค. 2564 เวลา 08:55 น.
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
         25 ก.พ. 2564 เวลา 13:22 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดจอมบึง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
         25 ก.พ. 2564 เวลา 11:25 น.
  กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา - วันมาฆบูชา
         24 ก.พ. 2564 เวลา 13:26 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         23 ก.พ. 2564 เวลา 13:23 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำ 2564
         23 ก.พ. 2564 เวลา 13:15 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำ 2564
         22 ก.พ. 2564 เวลา 09:14 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
         18 ก.พ. 2564 เวลา 11:17 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
         17 ก.พ. 2564 เวลา 10:05 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         16 ก.พ. 2564 เวลา 14:30 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
         16 ก.พ. 2564 เวลา 14:28 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ และคณะฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 ก.พ. 2564 เวลา 12:24 น.
  นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง และนายสุระ เอติญัติ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 ก.พ. 2564 เวลา 11:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
         4 ก.พ. 2564 เวลา 16:05 น.
  มอบเกียรติบัตรภาษาจีน
         2 ก.พ. 2564 เวลา 14:56 น.
  บรรยากาศการวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
         1 ก.พ. 2564 เวลา 10:39 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง เข้ามาตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน covid-19 ในวันเปิดเรียน ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         1 ก.พ. 2564 เวลา 10:37 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
         25 ม.ค. 2564 เวลา 13:35 น.
  Big​ Cleaning​ Dayคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นสาร BKC ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามอาคารสถานที่ของโรงเรียนตามแนวทางเฝ้าระวังสถานการณ์​การแพร่เชื้อไวร
         28 ธ.ค. 2563 เวลา 11:15 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         24 ธ.ค. 2563 เวลา 10:20 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟันนักเรียน
         22 ธ.ค. 2563 เวลา 13:37 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 17 ในช่วงภาคค่ำ
         19 ธ.ค. 2563 เวลา 19:53 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในงานสืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 17
         19 ธ.ค. 2563 เวลา 13:42 น.
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของนักเรียนชั้น อ.1 - ป.6 เนื่องในวันคริสต์มาสปี 2563
         18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:02 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟันให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 ธ.ค. 2563 เวลา 12:57 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:36 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
         15 ธ.ค. 2563 เวลา 13:35 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ธ.ค. 2563 เวลา 13:51 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
         7 ธ.ค. 2563 เวลา 16:42 น.
  กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีไทย
         7 ธ.ค. 2563 เวลา 14:38 น.
  พิธีถวายพานพุ่ม​ ถวายบังคม และทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
         4 ธ.ค. 2563 เวลา 11:55 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟันเคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
         4 ธ.ค. 2563 เวลา 11:55 น.
  พิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ธ.ค. 2563 เวลา 13:49 น.
  บรรยากาศวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
         1 ธ.ค. 2563 เวลา 15:10 น.
  โครงการศึกษาดูงานเพิ่มมาตรฐานศักยภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
         17 พ.ย. 2563 เวลา 21:17 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         12 พ.ย. 2563 เวลา 10:47 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 วันพุธ ที่ 11 พ.ย. 2563
         11 พ.ย. 2563 เวลา 11:32 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 วันอังคาร ที่ 10 พ.ย. 2563
         10 พ.ย. 2563 เวลา 10:44 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
         9 พ.ย. 2563 เวลา 10:50 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธวิถีไทย
         6 พ.ย. 2563 เวลา 10:04 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินทางไปส่ง ครูวชิราภรณ์ ขาวอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ย้ายไปปฏิบัติราชการ และศึกษาดูงาน
         30 ต.ค. 2563 เวลา 18:18 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธวิถีไทย
         30 ต.ค. 2563 เวลา 10:24 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         30 ต.ค. 2563 เวลา 10:15 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูรจนา พรหมชาติ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 ต.ค. 2563 เวลา 14:56 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
         28 ต.ค. 2563 เวลา 16:46 น.
  กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยและภาษาจีน ประจำเดือน ตุลาคม
         27 ต.ค. 2563 เวลา 13:04 น.
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓
         23 ต.ค. 2563 เวลา 09:23 น.
  พิธีถวายบังคมและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         22 ต.ค. 2563 เวลา 14:48 น.
  ค่ายคลินิกรักษ์การอ่านเขียน ปี 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         22 ต.ค. 2563 เวลา 12:03 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
         21 ต.ค. 2563 เวลา 16:16 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กลุ่มบึงสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1
         21 ต.ค. 2563 เวลา 14:20 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
         21 ต.ค. 2563 เวลา 11:16 น.
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี
         21 ต.ค. 2563 เวลา 09:55 น.
  มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร มอบทุนบำรุงโรงเรียน 10,000 บาท และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)จำนวน 34,800 บาท รวม44,800 บาท
         19 ต.ค. 2563 เวลา 15:46 น.
  โครงการเด็กรุ่นใหม่ สุขภาพดี ตามวิถี 4.0
         16 ต.ค. 2563 เวลา 11:59 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         16 ต.ค. 2563 เวลา 11:55 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์
         16 ต.ค. 2563 เวลา 10:34 น.
  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
         13 ต.ค. 2563 เวลา 22:21 น.
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
         13 ต.ค. 2563 เวลา 10:32 น.
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
         12 ต.ค. 2563 เวลา 11:35 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธวิถีไทย
         9 ต.ค. 2563 เวลา 11:52 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมโครงการ
         9 ต.ค. 2563 เวลา 09:06 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ต.ค. 2563 เวลา 16:42 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ต.ค. 2563 เวลา 13:12 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยงพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนปีการศึกษา 2563
         6 ต.ค. 2563 เวลา 10:31 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดจอมบึง
         2 ต.ค. 2563 เวลา 13:43 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         2 ต.ค. 2563 เวลา 10:03 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนกันยายน 2563
         29 ก.ย. 2563 เวลา 15:01 น.
  โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai Flag Day)
         28 ก.ย. 2563 เวลา 09:42 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 ก.ย. 2563 เวลา 11:33 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธวิถีไทย
         25 ก.ย. 2563 เวลา 11:02 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวยประจำเดือนกันยายน 2563
         25 ก.ย. 2563 เวลา 09:05 น.
  การประชุมครูและบุคลกรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2563
         23 ก.ย. 2563 เวลา 21:13 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนกันยายน 2563
         23 ก.ย. 2563 เวลา 08:39 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทย
         18 ก.ย. 2563 เวลา 14:25 น.
  โครงการอบรมนักเรียนสุขภาพดีปี 2563 เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         18 ก.ย. 2563 เวลา 11:29 น.
  โครงการการศึกษาเพื่่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมโครงการ
         18 ก.ย. 2563 เวลา 09:24 น.
  อบรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
         17 ก.ย. 2563 เวลา 14:57 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ก.ย. 2563 เวลา 11:37 น.
  เทศบาลตำบลจอมบึงนำโดยนายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี​ตำบล​จอมบึง​ มอบเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ก.ย. 2563 เวลา 13:10 น.
  คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประชุมฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
         31 ส.ค. 2563 เวลา 13:14 น.
  เทศบาลตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
         28 ส.ค. 2563 เวลา 16:01 น.
  คณะกรรมการการคัดเลือกสถาน​ศ​ึ​กษาและ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี​2563​ ระดับเขตตรวจราชการที่ 3
         28 ส.ค. 2563 เวลา 13:49 น.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
         26 ส.ค. 2563 เวลา 16:18 น.
  โครงการการศึกษาเพื่่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมโครงการ
         21 ส.ค. 2563 เวลา 10:04 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
         19 ส.ค. 2563 เวลา 11:46 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์
         18 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 น.
  กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์และระบายสี ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 ส.ค. 2563 เวลา 13:54 น.
  กิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษาโดยการบูรณาการ 3 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 ส.ค. 2563 เวลา 15:18 น.
  โครงการการศึกษาเพื่่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         14 ส.ค. 2563 เวลา 11:38 น.
  ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
         12 ส.ค. 2563 เวลา 20:53 น.
  ผู้บริหาร ตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
         12 ส.ค. 2563 เวลา 12:25 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
         11 ส.ค. 2563 เวลา 12:26 น.
  กิจกรรมการประกวดร้องเพลง พูดสุนทรพจน์ และคัดลายมือภาษาไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
         10 ส.ค. 2563 เวลา 12:52 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         7 ส.ค. 2563 เวลา 10:08 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาไทยประจำเดือน กรกฎาคม 2563
         6 ส.ค. 2563 เวลา 09:43 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2563
         5 ส.ค. 2563 เวลา 18:39 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         31 ก.ค. 2563 เวลา 16:13 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชจอมบึงมาดำเนินการตรวจฟันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 ก.ค. 2563 เวลา 14:32 น.
  มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         30 ก.ค. 2563 เวลา 09:39 น.
  ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10
         28 ก.ค. 2563 เวลา 20:33 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         28 ก.ค. 2563 เวลา 11:41 น.
  งานเลี้ยง "ส่งฝัน" แสดงความยินดีกับครูสาวิตรี นามเวช และครูวีรวัลย์ ไผ่สมบูรณ์ ที่ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
         24 ก.ค. 2563 เวลา 20:36 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
         24 ก.ค. 2563 เวลา 10:32 น.
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
         23 ก.ค. 2563 เวลา 13:40 น.
  ครูและนักเรียนร่วมกันทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
         22 ก.ค. 2563 เวลา 16:44 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้มีชีวิต"
         17 ก.ค. 2563 เวลา 17:44 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาอังกฤษHand Writing Contest ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
         17 ก.ค. 2563 เวลา 08:55 น.
  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบการบริหารสถานศึกษาDMC ผ่านระบบ Data Management Center
         10 ก.ค. 2563 เวลา 09:50 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         3 ก.ค. 2563 เวลา 13:22 น.
  นายพลกฤต พวงวลัยสิน ท่านนายอำเภอจอมบึง รวมทั้งคณะเทศบาลและสาธารณสุขอำเภอจอมบึง เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระยะ Covid 19
         2 ก.ค. 2563 เวลา 19:08 น.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 นำโดยท่านรองรังสิมา อมาตยคง รองผอ.สพป.รบ.1 มาตรวจเยี่ยมมาตรการเตรียมความพร้อมและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโ
         2 ก.ค. 2563 เวลา 14:33 น.
  บรรยากาศวันเปิดเทอม
         1 ก.ค. 2563 เวลา 11:07 น.
  ประเมินการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการเตรียมความพร้อมและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในสถานศึกษา
         30 มิ.ย. 2563 เวลา 12:38 น.
  อบรมการใช้โปรแกรมแบบพิมพ์ ปพ.5
         29 มิ.ย. 2563 เวลา 17:01 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาตรวจเยี่ยมมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและ
         25 มิ.ย. 2563 เวลา 15:35 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3
         22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:52 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2563
         19 มิ.ย. 2563 เวลา 10:04 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำเดือนมิถุนายน
         15 มิ.ย. 2563 เวลา 10:50 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2563
         1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:56 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 มี.ค. 2563 เวลา 11:04 น.
  กิจกรรมดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา2562
         13 มี.ค. 2563 เวลา 13:04 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
         9 มี.ค. 2563 เวลา 10:27 น.
  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
         8 มี.ค. 2563 เวลา 16:02 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
         5 มี.ค. 2563 เวลา 14:24 น.
  การติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
         5 มี.ค. 2563 เวลา 13:52 น.
  การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
         4 มี.ค. 2563 เวลา 10:15 น.
  เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้นอนุบาล 3
         3 มี.ค. 2563 เวลา 11:54 น.
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         3 มี.ค. 2563 เวลา 11:40 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
         2 มี.ค. 2563 เวลา 16:51 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทยทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         28 ก.พ. 2563 เวลา 10:57 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
         23 ก.พ. 2563 เวลา 12:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย
         21 ก.พ. 2563 เวลา 10:52 น.
  พิธีมอบเกียรติบัตรการวาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2562
         18 ก.พ. 2563 เวลา 09:48 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
         18 ก.พ. 2563 เวลา 08:45 น.
  บรรยากาศการทดสอบความสามารถในการอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 ก.พ. 2563 เวลา 09:56 น.
  โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
         13 ก.พ. 2563 เวลา 20:25 น.
  โครงการจอมบึงร่วมใจ รู้เท่าทันโรคไข้หวัด ปี 2563
         12 ก.พ. 2563 เวลา 16:10 น.
  โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         12 ก.พ. 2563 เวลา 14:56 น.
  มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาอังกฤษประจำเดือนมกราคม
         12 ก.พ. 2563 เวลา 08:56 น.
  โรงเรียนสุริยวงศ์มาแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         11 ก.พ. 2563 เวลา 16:23 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษา​ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         7 ก.พ. 2563 เวลา 16:16 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เวียนเทียนวันมาฆบูชา
         7 ก.พ. 2563 เวลา 12:55 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ก.พ. 2563 เวลา 22:27 น.
  กำหนดการออกหน่วยทันตกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
         4 ก.พ. 2563 เวลา 10:59 น.
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
         1 ก.พ. 2563 เวลา 10:48 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ม.ค. 2563 เวลา 16:21 น.
  กิจกรรม​ทัศนศึกษา​ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
         30 ม.ค. 2563 เวลา 15:58 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษา​ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 ม.ค. 2563 เวลา 16:32 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือ ประจำเดือน มกราคม 2563
         29 ม.ค. 2563 เวลา 10:54 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษา​ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         27 ม.ค. 2563 เวลา 15:01 น.
  เจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจอมบึง
         27 ม.ค. 2563 เวลา 14:17 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ม.ค. 2563 เวลา 13:38 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ม.ค. 2563 เวลา 20:23 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
         21 ม.ค. 2563 เวลา 10:37 น.
  การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2563
         20 ม.ค. 2563 เวลา 13:19 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)​เข้าร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งจอมบึงมาราธอน ครั้งที่​35
         19 ม.ค. 2563 เวลา 08:50 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ม.ค. 2563 เวลา 16:34 น.
  งานวันครู​ อำเภอจอมบึง​ ประจำปี​ พ.ศ.2563
         16 ม.ค. 2563 เวลา 17:53 น.
  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 ม.ค. 2563 เวลา 13:33 น.
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาแนะแนวการศึกษา
         13 ม.ค. 2563 เวลา 15:26 น.
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ​ปี 2563
         10 ม.ค. 2563 เวลา 10:42 น.
  กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
         8 ม.ค. 2563 เวลา 09:24 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
         6 ม.ค. 2563 เวลา 10:10 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตร
         3 ม.ค. 2563 เวลา 11:26 น.
  บรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่​2562-2563
         27 ธ.ค. 2562 เวลา 12:39 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสานสัมพันธ์สองภาษา ประจำปีการศึกษา 2562
         26 ธ.ค. 2562 เวลา 15:25 น.
  ประชุมคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:54 น.
  ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตไอที ปีการศึกษา 2562
         24 ธ.ค. 2562 เวลา 13:03 น.
  กิจกรรมคัดลายมือสวย
         23 ธ.ค. 2562 เวลา 10:49 น.
  แสดงฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
         21 ธ.ค. 2562 เวลา 21:12 น.
  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเชียร์กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
         20 ธ.ค. 2562 เวลา 14:34 น.
  รำพิธีเปิดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
         19 ธ.ค. 2562 เวลา 21:27 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนธันวาคม 2562
         19 ธ.ค. 2562 เวลา 10:13 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
         19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:46 น.
  เจ้าหน้าที่สพป.รบ.1 มาตรวจโครงการอาหารกลางวัน
         17 ธ.ค. 2562 เวลา 13:07 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทยทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         13 ธ.ค. 2562 เวลา 12:45 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด(เทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์) ครั้งที่ 3
         13 ธ.ค. 2562 เวลา 12:24 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
         7 ธ.ค. 2562 เวลา 13:01 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ (winner hand writing contest)
         6 ธ.ค. 2562 เวลา 16:01 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทยทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         6 ธ.ค. 2562 เวลา 11:04 น.
  งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
         5 ธ.ค. 2562 เวลา 10:50 น.
  กำหนดการออกหน่วยทันตกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 และ 5
         3 ธ.ค. 2562 เวลา 11:05 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
         3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:07 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่7/2562
         2 ธ.ค. 2562 เวลา 21:07 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนพฤศจิกายน
         29 พ.ย. 2562 เวลา 13:51 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         29 พ.ย. 2562 เวลา 11:04 น.
  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
         28 พ.ย. 2562 เวลา 13:28 น.
  การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลอำเภอจอมบึง
         27 พ.ย. 2562 เวลา 15:41 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรี มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ IQA AWARD
         27 พ.ย. 2562 เวลา 15:07 น.
  Chombueng Crown Prince Hospital Half Marathon 2019
         24 พ.ย. 2562 เวลา 09:20 น.
  พิธีเปิดกีฬาภายในกีฬาสีโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)​
         22 พ.ย. 2562 เวลา 15:57 น.
  เจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 พ.ย. 2562 เวลา 14:35 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสูวิถีชุมชน "
         13 พ.ย. 2562 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 คณะครูและลูกบ้านจอมบึงร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทย
         11 พ.ย. 2562 เวลา 19:36 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูศุภัคชญา ทองเอีย และ คุณครูอรุณ เทพพิทักษ์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าราชาการที่โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 พ.ย. 2562 เวลา 15:20 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         5 พ.ย. 2562 เวลา 16:32 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         1 พ.ย. 2562 เวลา 10:18 น.
  พิธีจุดเทียนเพื่่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         23 ต.ค. 2562 เวลา 21:06 น.
  พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
         23 ต.ค. 2562 เวลา 14:57 น.
  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทราวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ให้กับโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดการแข่งขันภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกันยายน 2562
         9 ต.ค. 2562 เวลา 08:50 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         7 ต.ค. 2562 เวลา 13:23 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         4 ต.ค. 2562 เวลา 10:23 น.
  กิจกรรมภาษาอังกษเพื่อการพัฒนาทักษะ
         2 ต.ค. 2562 เวลา 16:29 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย และภาษาจีน
         2 ต.ค. 2562 เวลา 14:10 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
         30 ก.ย. 2562 เวลา 15:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         27 ก.ย. 2562 เวลา 10:46 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
         24 ก.ย. 2562 เวลา 11:51 น.
  ยินดีต้อนรับ นายปารวัตร ต๊ะสาริกา วิชาเอกพลศึกษา
         23 ก.ย. 2562 เวลา 16:27 น.
  ประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการนิเทศการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         23 ก.ย. 2562 เวลา 11:31 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
         20 ก.ย. 2562 เวลา 16:11 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
         19 ก.ย. 2562 เวลา 20:11 น.
  มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาจีนประจำเดือนสิงหาคม 2562
         14 ก.ย. 2562 เวลา 14:59 น.
  ฺBigCleaningDay โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่และให้ความรู้แก่เด็กเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรคท้องเสียที่เกิดจากเชื้อโนโรไวรัสที่กำลังแพร่ระบาด
         10 ก.ย. 2562 เวลา 10:53 น.
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
         9 ก.ย. 2562 เวลา 16:20 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562
         4 ก.ย. 2562 เวลา 16:36 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประจำเดือนสิงหาคม 2019
         4 ก.ย. 2562 เวลา 08:58 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         30 ส.ค. 2562 เวลา 11:22 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตรน้อย ประเทศไทย " ประจำปีการศึกษา 2562
         28 ส.ค. 2562 เวลา 10:27 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
         27 ส.ค. 2562 เวลา 15:39 น.
  ผู้บริหารและคณะบุคลากรทางการศึกษาส่งครูบรรจุใหม่
         26 ส.ค. 2562 เวลา 16:25 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         23 ส.ค. 2562 เวลา 16:11 น.
  พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
         23 ส.ค. 2562 เวลา 13:06 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         16 ส.ค. 2562 เวลา 11:19 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         15 ส.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
         13 ส.ค. 2562 เวลา 10:07 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
         12 ส.ค. 2562 เวลา 10:29 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
         9 ส.ค. 2562 เวลา 15:31 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2562
         7 ส.ค. 2562 เวลา 16:54 น.
  กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน (ตัดผม)
         6 ส.ค. 2562 เวลา 15:19 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรกิจกรรม Spelling Bee เดือนกรกฎาคม ปี 2562
         2 ส.ค. 2562 เวลา 16:10 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         1 ส.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
  ประชุมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา2562
         1 ส.ค. 2562 เวลา 15:18 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้เด็กโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 ก.ค. 2562 เวลา 16:44 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้เด็กโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 ก.ค. 2562 เวลา 16:42 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.ค. 2562 เวลา 21:24 น.
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         28 ก.ค. 2562 เวลา 14:49 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
         26 ก.ค. 2562 เวลา 15:40 น.
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ต้นแบบเมืองสุขภาวะดีเด่น รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันภัยยาเสพติด
         26 ก.ค. 2562 เวลา 14:39 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         26 ก.ค. 2562 เวลา 13:46 น.
  โครงการอบรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
         26 ก.ค. 2562 เวลา 11:37 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดือนกรกฎาคม 2562
         23 ก.ค. 2562 เวลา 16:56 น.
  "รำไทย" เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         22 ก.ค. 2562 เวลา 10:01 น.
  ค่ายสนุกคิดวิทย์รอบตัว(The White Room)
         21 ก.ค. 2562 เวลา 11:48 น.
  การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำปี 2562
         19 ก.ค. 2562 เวลา 13:07 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         19 ก.ค. 2562 เวลา 10:05 น.
  ประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปี 2562
         18 ก.ค. 2562 เวลา 17:56 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
         15 ก.ค. 2562 เวลา 14:33 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
         12 ก.ค. 2562 เวลา 16:32 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.ค. 2562 เวลา 13:27 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่3/2562
         9 ก.ค. 2562 เวลา 16:54 น.
  บริษัท โฟรโมสต์ ไทยแลนด์ มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ก.ค. 2562 เวลา 14:56 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
         5 ก.ค. 2562 เวลา 10:39 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (กิจกรรมชมรมตามความสนใจ)
         3 ก.ค. 2562 เวลา 16:34 น.
  โครงการนิเทศภายในเพื่อสร้างสรรค์ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
         2 ก.ค. 2562 เวลา 13:58 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาจีน เดือนมิถุนายน ปี2562
         28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:43 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         28 มิ.ย. 2562 เวลา 11:02 น.
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
         27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:55 น.
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
         25 มิ.ย. 2562 เวลา 17:24 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         21 มิ.ย. 2562 เวลา 13:28 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:10 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)
         19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:10 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งเขาประทับช้างเทรล 2019 ครั้งที่ 31
         16 มิ.ย. 2562 เวลา 07:49 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
         13 มิ.ย. 2562 เวลา 18:29 น.
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ติดตามและประเมินผลกิจกรรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
         10 มิ.ย. 2562 เวลา 12:29 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น.
  ประชุมคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 มิ.ย. 2562 เวลา 16:53 น.
  ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2562
         5 มิ.ย. 2562 เวลา 16:57 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
         3 มิ.ย. 2562 เวลา 21:09 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         3 มิ.ย. 2562 เวลา 11:10 น.
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2562 เวลา 14:56 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
         31 พ.ค. 2562 เวลา 12:53 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 พ.ค. 2562 เวลา 15:59 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         29 พ.ค. 2562 เวลา 19:21 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         29 พ.ค. 2562 เวลา 15:20 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 พ.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         24 พ.ค. 2562 เวลา 12:27 น.
  คณะกรรมการตรวจรับโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน นำโดย ผอ.นิพนธ์ เอี่ยมชื่น ผอ.เกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ และผอ.สุเทพ จอมคำ
         22 พ.ค. 2562 เวลา 16:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         21 พ.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา
         17 พ.ค. 2562 เวลา 10:48 น.
  บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         16 พ.ค. 2562 เวลา 13:55 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
         14 พ.ค. 2562 เวลา 12:50 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเกษตราราม อ.บางเลน จ.นครปฐม มาศึกษาดูงานวิชาการและบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย
         8 พ.ค. 2562 เวลา 15:06 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2562
         7 พ.ค. 2562 เวลา 10:17 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2561
         26 มี.ค. 2562 เวลา 18:26 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่12/2561
         22 มี.ค. 2562 เวลา 14:42 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึงเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school
         15 มี.ค. 2562 เวลา 16:20 น.
  มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอโครงงานคุณธรรมดีเด่นและเด็กดีมีมารยาทประจำห้องเรียน
         15 มี.ค. 2562 เวลา 12:23 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
         15 มี.ค. 2562 เวลา 09:58 น.
  งานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
         15 มี.ค. 2562 เวลา 07:56 น.
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
         14 มี.ค. 2562 เวลา 14:37 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
         14 มี.ค. 2562 เวลา 10:35 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
         12 มี.ค. 2562 เวลา 10:11 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมันให้กับนักเรียนชั้นป.1 และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนชั้นป.5และป.6
         8 มี.ค. 2562 เวลา 11:52 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มี.ค. 2562 เวลา 10:24 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         8 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ รับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
         7 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  บรรยากาศการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
         6 มี.ค. 2562 เวลา 10:04 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์จำลองและฉลองพลับพลาที่ประทับเสด็จพ่อร.5
         5 มี.ค. 2562 เวลา 10:41 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอแสดงความยินดีกับ นายวาสนา โคตะขุน นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย และนายภูริวงศ์ คุ้มญาติ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
         2 มี.ค. 2562 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวิชาการ ดอกบัวบานกลางบึง
         28 ก.พ. 2562 เวลา 15:33 น.
  พิธีทำบุญอาคารหอประชุม แบบ 100/27
         25 ก.พ. 2562 เวลา 11:50 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2562 เวลา 19:24 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2562 เวลา 19:57 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2561
         18 ก.พ. 2562 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2561
         15 ก.พ. 2562 เวลา 18:06 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
         14 ก.พ. 2562 เวลา 15:23 น.
  บรรยากาศการทดสอบความสามารถในการอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.พ. 2562 เวลา 11:27 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         9 ก.พ. 2562 เวลา 20:23 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         8 ก.พ. 2562 เวลา 23:14 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         7 ก.พ. 2562 เวลา 21:08 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาให้ความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคมในวัยรุ่น
         6 ก.พ. 2562 เวลา 12:03 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลจอมบึง ครั้งที่ 2
         5 ก.พ. 2562 เวลา 14:38 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         2 ก.พ. 2562 เวลา 17:22 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 ก.พ. 2562 เวลา 11:45 น.
  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปี2562 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ม.ค. 2562 เวลา 16:18 น.
   มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest ) ประจำเดือนมกราคม 2562
         29 ม.ค. 2562 เวลา 09:24 น.
  กิจกรรมการแข่งขันพูดกวีจีน เขียนตามคำบอก ร้องเพลง และพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
         25 ม.ค. 2562 เวลา 16:25 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         25 ม.ค. 2562 เวลา 14:16 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประจำเดือนมกราคม 2562
         24 ม.ค. 2562 เวลา 09:20 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบถ้วยรางวัลนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 (ระดับประถมศึกษา)
         22 ม.ค. 2562 เวลา 13:41 น.
  การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนอำเภอจอมบึง กลุ่มบึงสัมพันธ์
         21 ม.ค. 2562 เวลา 10:57 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งจอมบึงมาราธอน 2019 ครั้งที่ 34
         20 ม.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันงาน วิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 (ระดับประถมศึกษา)
         18 ม.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         18 ม.ค. 2562 เวลา 10:53 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนมกราคม 2562
         17 ม.ค. 2562 เวลา 09:37 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63
         16 ม.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2562
         15 ม.ค. 2562 เวลา 09:44 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
         11 ม.ค. 2562 เวลา 22:43 น.
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561
         9 ม.ค. 2562 เวลา 13:16 น.
  การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 ม.ค. 2562 เวลา 13:11 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         4 ม.ค. 2562 เวลา 10:58 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3 ม.ค. 2562 เวลา 13:19 น.
  บรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561-2561
         28 ธ.ค. 2561 เวลา 15:30 น.
  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp 2018 )
         27 ธ.ค. 2561 เวลา 11:33 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         26 ธ.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         25 ธ.ค. 2561 เวลา 21:45 น.
  การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD
         24 ธ.ค. 2561 เวลา 21:32 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         21 ธ.ค. 2561 เวลา 10:34 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2561
         21 ธ.ค. 2561 เวลา 10:32 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
         19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:11 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2561
         18 ธ.ค. 2561 เวลา 10:11 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ขนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน "คุรุราษฎร์นิทรรศ" ประจำปี 2561
         17 ธ.ค. 2561 เวลา 10:05 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ
         14 ธ.ค. 2561 เวลา 16:46 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง
         14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:56 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ธ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวย กิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสุนทรียภาพ
         7 ธ.ค. 2561 เวลา 11:51 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 ธ.ค. 2561 เวลา 11:49 น.
  ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         5 ธ.ค. 2561 เวลา 11:58 น.
  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         4 ธ.ค. 2561 เวลา 11:04 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561
         30 พ.ย. 2561 เวลา 11:53 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         30 พ.ย. 2561 เวลา 11:48 น.
  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
         23 พ.ย. 2561 เวลา 10:13 น.
  กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561
         22 พ.ย. 2561 เวลา 18:13 น.
  โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู
         21 พ.ย. 2561 เวลา 13:17 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 พ.ย. 2561 เวลา 14:25 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่11/2561
         19 พ.ย. 2561 เวลา 16:44 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 พ.ย. 2561 เวลา 14:58 น.
  สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
         16 พ.ย. 2561 เวลา 13:21 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         16 พ.ย. 2561 เวลา 10:41 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         15 พ.ย. 2561 เวลา 15:56 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 พ.ย. 2561 เวลา 14:57 น.
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)
         7 พ.ย. 2561 เวลา 10:18 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 พ.ย. 2561 เวลา 13:33 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 พ.ย. 2561 เวลา 10:19 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         1 พ.ย. 2561 เวลา 15:50 น.
  Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
         30 ต.ค. 2561 เวลา 11:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่10/2561
         29 ต.ค. 2561 เวลา 10:12 น.
  ช้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         23 ต.ค. 2561 เวลา 19:55 น.
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2561
         23 ต.ค. 2561 เวลา 11:21 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
         14 ต.ค. 2561 เวลา 07:03 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
         14 ต.ค. 2561 เวลา 03:50 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีวางพวงมาลา
         13 ต.ค. 2561 เวลา 12:49 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน Logbook โดยนายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง
         10 ต.ค. 2561 เวลา 10:37 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้มาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดนตรีไทย โครงงานอาชีพ และโรงเรียนพระราชทานปฐมวัยของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ต.ค. 2561 เวลา 14:27 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         5 ต.ค. 2561 เวลา 14:49 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ติว O-NET จากเว็บไซต์ ติวฟรี.com
         2 ต.ค. 2561 เวลา 12:13 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         1 ต.ค. 2561 เวลา 15:42 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในงานเลี้ยงขอบคุณที่รักกัน
         30 ก.ย. 2561 เวลา 18:39 น.
  กิจกรรมแสดงมุทิตา กตัญญู แด่ครูผู้เกษียณ
         28 ก.ย. 2561 เวลา 07:06 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่8/2561
         28 ก.ย. 2561 เวลา 16:56 น.
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)ประเทศไทย
         27 ก.ย. 2561 เวลา 17:16 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
         25 ก.ย. 2561 เวลา 10:25 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561
         25 ก.ย. 2561 เวลา 09:33 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         24 ก.ย. 2561 เวลา 17:31 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
         24 ก.ย. 2561 เวลา 10:12 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         21 ก.ย. 2561 เวลา 16:15 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         21 ก.ย. 2561 เวลา 09:54 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         20 ก.ย. 2561 เวลา 16:02 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         19 ก.ย. 2561 เวลา 16:14 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest) ประจำเดือนกันยายนปีการศึกษา 2561
         19 ก.ย. 2561 เวลา 09:49 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561
         19 ก.ย. 2561 เวลา 09:47 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         18 ก.ย. 2561 เวลา 16:15 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         17 ก.ย. 2561 เวลา 16:55 น.
  กิจกรรมสุนทรียภาพ(ร้องเพลง)
         14 ก.ย. 2561 เวลา 16:37 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ "พิชิตลูกน้ำยุงลาย"
         14 ก.ย. 2561 เวลา 11:23 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         14 ก.ย. 2561 เวลา 10:00 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         13 ก.ย. 2561 เวลา 16:13 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         12 ก.ย. 2561 เวลา 14:53 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         10 ก.ย. 2561 เวลา 16:18 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         7 ก.ย. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 ก.ย. 2561 เวลา 11:05 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         6 ก.ย. 2561 เวลา 16:27 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         5 ก.ย. 2561 เวลา 16:16 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดยอาจารย์ดรุณี ร่ำรวย
         5 ก.ย. 2561 เวลา 14:29 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         31 ส.ค. 2561 เวลา 16:38 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         31 ส.ค. 2561 เวลา 11:26 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         30 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         29 ส.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         29 ส.ค. 2561 เวลา 14:19 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         28 ส.ค. 2561 เวลา 16:23 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         27 ส.ค. 2561 เวลา 15:56 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 ครั้งที่ 5/2561
         27 ส.ค. 2561 เวลา 15:31 น.
  คนอร์คัพโจ๊ก สคูล ทัวร์ 2018 จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ส.ค. 2561 เวลา 14:47 น.
  กิจกรรมสุนทรียภาพ(ร้องเพลง)
         24 ส.ค. 2561 เวลา 16:45 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         24 ส.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         24 ส.ค. 2561 เวลา 10:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         23 ส.ค. 2561 เวลา 16:19 น.
  ค่ายวิชาการ สะเต็มศึกษา (STEM Education Camp) ปีการศึกษา 2561
         22 ส.ค. 2561 เวลา 16:55 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         21 ส.ค. 2561 เวลา 16:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         20 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2561
         20 ส.ค. 2561 เวลา 15:08 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561
         20 ส.ค. 2561 เวลา 15:05 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์
         17 ส.ค. 2561 เวลา 12:48 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         16 ส.ค. 2561 เวลา 16:48 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่7/2561
         15 ส.ค. 2561 เวลา 18:09 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
         15 ส.ค. 2561 เวลา 13:54 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันพูดกวี ร้องเพลง เขียนตามคำบอกภาษาจีนและร้องเพลงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
         15 ส.ค. 2561 เวลา 12:47 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561
         15 ส.ค. 2561 เวลา 12:43 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         14 ส.ค. 2561 เวลา 16:13 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีถวายเครื่่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
         12 ส.ค. 2561 เวลา 21:44 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
         12 ส.ค. 2561 เวลา 11:27 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
         10 ส.ค. 2561 เวลา 17:30 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         10 ส.ค. 2561 เวลา 16:57 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         9 ส.ค. 2561 เวลา 16:26 น.
  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล พูดสุนทรพจน์และเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ
         8 ส.ค. 2561 เวลา 16:40 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         8 ส.ค. 2561 เวลา 11:12 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         7 ส.ค. 2561 เวลา 16:26 น.
  กิจกรรม การประกวดอ่านทำนองเสนาะ หัวข้อรำลึกพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
         7 ส.ค. 2561 เวลา 14:47 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         6 ส.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         3 ส.ค. 2561 เวลา 17:47 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         3 ส.ค. 2561 เวลา 11:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         2 ส.ค. 2561 เวลา 17:35 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         1 ส.ค. 2561 เวลา 16:51 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         1 ส.ค. 2561 เวลา 15:03 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
         1 ส.ค. 2561 เวลา 12:09 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561
         1 ส.ค. 2561 เวลา 10:58 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         31 ก.ค. 2561 เวลา 16:06 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
         28 ก.ค. 2561 เวลา 23:09 น.
  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
         28 ก.ค. 2561 เวลา 11:39 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         26 ก.ค. 2561 เวลา 16:29 น.
  กิจกรรมวันเข้าพรรษาของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ก.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
  ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         26 ก.ค. 2561 เวลา 09:46 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         25 ก.ค. 2561 เวลา 16:38 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         25 ก.ค. 2561 เวลา 16:08 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
         25 ก.ค. 2561 เวลา 14:50 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
         24 ก.ค. 2561 เวลา 16:33 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         24 ก.ค. 2561 เวลา 16:21 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         23 ก.ค. 2561 เวลา 16:24 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         20 ก.ค. 2561 เวลา 16:22 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         19 ก.ค. 2561 เวลา 16:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         18 ก.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
         18 ก.ค. 2561 เวลา 15:55 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มาศึกษาดูงานการจัดชั้นเรียนคุณภาพขยายห้องเรียนพิเศษเรียนร่วมเฉพาะกิจ
         18 ก.ค. 2561 เวลา 15:39 น.
  การประชุมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) และ Logbook
         17 ก.ค. 2561 เวลา 17:06 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ)
         16 ก.ค. 2561 เวลา 11:48 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 7 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         13 ก.ค. 2561 เวลา 16:03 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         13 ก.ค. 2561 เวลา 10:14 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง
         12 ก.ค. 2561 เวลา 16:39 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561
         12 ก.ค. 2561 เวลา 10:16 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         11 ก.ค. 2561 เวลา 17:15 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (เขียนตามคำบอก)
         11 ก.ค. 2561 เวลา 11:13 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง
         10 ก.ค. 2561 เวลา 17:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         6 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่6/2561
         5 ก.ค. 2561 เวลา 17:05 น.
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
         5 ก.ค. 2561 เวลา 13:35 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 ก.ค. 2561 เวลา 15:52 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มิ.ย. 2561 เวลา 13:35 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         29 มิ.ย. 2561 เวลา 12:01 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 มิ.ย. 2561 เวลา 11:50 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561
         28 มิ.ย. 2561 เวลา 10:24 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         27 มิ.ย. 2561 เวลา 15:24 น.
  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
         26 มิ.ย. 2561 เวลา 14:04 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 มิ.ย. 2561 เวลา 16:33 น.
  ห้างแว่นช็อปสตาร์มาให้บริการ ตรวจวัดสายตาและแจกแว่นฟรีสำหรับเด็กที่มีปัญหาหาทางสายตา
         22 มิ.ย. 2561 เวลา 14:15 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         22 มิ.ย. 2561 เวลา 13:29 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:24 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเขาประทับช้างเทรลครั้งที่ 30
         17 มิ.ย. 2561 เวลา 07:59 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
         14 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 มิ.ย. 2561 เวลา 13:09 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มิ.ย. 2561 เวลา 16:03 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         8 มิ.ย. 2561 เวลา 11:33 น.
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 1/2561
         7 มิ.ย. 2561 เวลา 13:49 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         6 มิ.ย. 2561 เวลา 15:26 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 17:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 13:27 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 มิ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 มิ.ย. 2561 เวลา 11:37 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชาของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ลูกบ้านจอมบึงร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน
         28 พ.ค. 2561 เวลา 11:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         25 พ.ค. 2561 เวลา 17:29 น.
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         25 พ.ค. 2561 เวลา 16:44 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ลูกๆ บ้านจอมบึงเลือกชมรมตามความสนใจ
         23 พ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 พ.ค. 2561 เวลา 14:55 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         18 พ.ค. 2561 เวลา 16:25 น.
  ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของลูกๆ บ้านจอมบึง
         16 พ.ค. 2561 เวลา 13:07 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         15 พ.ค. 2561 เวลา 18:38 น.
  ครูบ้านจอมบึงมีจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
         14 พ.ค. 2561 เวลา 17:42 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 พ.ค. 2561 เวลา 10:28 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มาเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ฝึกทักษะการป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ
         2 เม.ย. 2561 เวลา 13:36 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูภัควลัญช์ อุ่นเรือน สาขาวิชาเอก ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา จากโรงเรียนมหาราช ๗ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2561 เวลา 12:22 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูวารี ชูชาติ สาขาวิชาเอก ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ จากโรงเรียนวัดด่านทับตะโก ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2561 เวลา 11:39 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง คุณครูศิริพร หลิวประเสริฐ ที่ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
         27 มี.ค. 2561 เวลา 17:51 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำปลอดภัย รุ่นที่ 3
         26 มี.ค. 2561 เวลา 11:05 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 มี.ค. 2561 เวลา 11:02 น.
  ครูบ้านจอมบึงจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
         23 มี.ค. 2561 เวลา 16:54 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         23 มี.ค. 2561 เวลา 09:45 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         16 มี.ค. 2561 เวลา 13:51 น.
  โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
         16 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
         14 มี.ค. 2561 เวลา 09:46 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 มี.ค. 2561 เวลา 16:19 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้วราชบุรี
         13 มี.ค. 2561 เวลา 10:16 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
         13 มี.ค. 2561 เวลา 10:12 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         9 มี.ค. 2561 เวลา 12:37 น.
  คณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         8 มี.ค. 2561 เวลา 11:08 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
         8 มี.ค. 2561 เวลา 10:42 น.
  คณะตรวจสอบภายใน สพป.รบ.1 ได้เข้ามาแนะนำการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2560
         7 มี.ค. 2561 เวลา 17:38 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มี.ค. 2561 เวลา 11:59 น.
  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มี.ค. 2561 เวลา 11:58 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 มี.ค. 2561 เวลา 11:16 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มี.ค. 2561 เวลา 10:19 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 มี.ค. 2561 เวลา 11:06 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 มี.ค. 2561 เวลา 11:04 น.
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         28 ก.พ. 2561 เวลา 16:34 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการคุมห้องสอบ NT ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         28 ก.พ. 2561 เวลา 14:18 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.พ. 2561 เวลา 12:14 น.
  การสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียง (Reading Test ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.พ. 2561 เวลา 10:11 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ก.พ. 2561 เวลา 14:35 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในงานเลี้ยงอำลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
         24 ก.พ. 2561 เวลา 16:48 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         23 ก.พ. 2561 เวลา 10:48 น.
  พิธีตอกเสาเอกอาคารหอประชุม แบบ 100/27 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2561 เวลา 12:06 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
         22 ก.พ. 2561 เวลา 10:25 น.
  คณะกรรมการประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงของจังหวัดราชบุรี มาประเมินความยั่งยืนใน 5 ด้าน ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2561 เวลา 18:05 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 ก.พ. 2561 เวลา 15:19 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่2/2561
         19 ก.พ. 2561 เวลา 16:20 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 ก.พ. 2561 เวลา 10:55 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 ก.พ. 2561 เวลา 15:52 น.
  คณะครูจากโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.พ. 2561 เวลา 14:32 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
         10 ก.พ. 2561 เวลา 19:28 น.
  บริษัท คิดส์ แอคทีฟ จำกัด มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ก.พ. 2561 เวลา 17:29 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำเดือนมกราคม 2561
         6 ก.พ. 2561 เวลา 12:02 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         3 ก.พ. 2561 เวลา 13:20 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 ก.พ. 2561 เวลา 10:29 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่2/2561
         30 ม.ค. 2561 เวลา 16:42 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดี มีลายมือสวย ภาษาไทย ประจำเดือนมกราคม 2561
         30 ม.ค. 2561 เวลา 14:36 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 ม.ค. 2561 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         26 ม.ค. 2561 เวลา 11:14 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         24 ม.ค. 2561 เวลา 14:49 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ และศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
         23 ม.ค. 2561 เวลา 21:51 น.
<