??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  :
เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลจอมบึง (วัดจอมบึง)
ปัจจุบัน :
เปลี่ยนเป็น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
สถานที่ตั้ง  :
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านกลาง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เนื้อที่ :
8 ไร่ 1 งาน
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง :
นายผิน เพียรศิริ นายบุญเพ็ง พุฒิเครือ และพระครูวาปีวรคุณ(คูณฐิตธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดจอมบึง
เปิดทำการสอน :
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2473

ผู้อำนวยการปัจจุบัน :

นายวัลลภ เหวันต์