??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:36 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่5/66
         15 พ.ค. 2566 เวลา 09:52 น.
  ดร.สมชัย ชวลิตธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยากรอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
         11 พ.ค. 2566 เวลา 16:49 น.
  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         10 พ.ค. 2566 เวลา 14:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2566 เวลา 20:32 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
         28 มี.ค. 2566 เวลา 13:56 น.
  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
         8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:51 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
         2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:23 น.
  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกับวัดจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
         1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:00 น.
  คณะครูและนักเรียนแกนนำให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:25 น.
  เจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอจอมบึง นำโดย นายกุมพล ศรีเมธากุล ท้องถิ่นอำเภอจอมบึง
         26 พ.ค. 2566 เวลา 15:00 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         4 ต.ค. 2562 เวลา 15:44 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
 
สถิตการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
   
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย..2561  

 

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563