??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2566 เวลา 20:32 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
         28 มี.ค. 2566 เวลา 13:56 น.
  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนด้าน Best Practice
         21 มี.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
  นางสาวฐาปณี พวงงาม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
         21 มี.ค. 2566 เวลา 15:13 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”
         19 มี.ค. 2566 เวลา 15:15 น.
   นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2566 เวลา 14:35 น.
  กิจกรรมวันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2565
         24 มี.ค. 2566 เวลา 17:15 น.
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมี พันตำรวจเอกณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง เป็นประธานในพิธี
         22 มี.ค. 2566 เวลา 13:35 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
         16 มี.ค. 2566 เวลา 14:47 น.
  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 มี.ค. 2566 เวลา 16:58 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นประธาน กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
         15 มี.ค. 2566 เวลา 16:27 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         4 ต.ค. 2562 เวลา 15:44 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
 
สถิตการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
   
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย..2561  

 

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563