??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:36 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่5/66
         15 พ.ค. 2566 เวลา 09:52 น.
  ดร.สมชัย ชวลิตธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยากรอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
         11 พ.ค. 2566 เวลา 16:49 น.
  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         10 พ.ค. 2566 เวลา 14:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2566 เวลา 20:32 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย