1. หลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560( คณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์)

2. หลักสูตรสถานศึกษา(ปรับปรุง)

3. LogBook

4. PLC โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

5.หลักสูตรปฐมวัย2560 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

6.โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกข้อมูล ปรับปรุงวันที่ 7 ตุลาคม 2561

7.คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher