เอกสารปีการศึกษา2564

1.ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ปีการศึกษา2564

2.โครงการปี 2564 ---- ครูศิริกมล ทรัพย์ประเสริฐ รวบรวม

---------------------------------------------------------------------------------

1. หลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560( คณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์)

2. หลักสูตรสถานศึกษา(ปรับปรุง)

3. LogBook

4. PLC โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

5.หลักสูตรปฐมวัย2560 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

6.โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกข้อมูล ปรับปรุงวันที่ 7 ตุลาคม 2561

7.คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher

-----------------------------------------------------------------------------------

เอกสารปีการศึกษา 2563

1.หลักสูตรสถานศึกษาปี 2560 (ฉบับปรับปรุง)ไฟล์WORD

2.หลักสูตรสถานศึกษาปี 2560 PDF

3.หลักสูตรภาษาจีน

4.หลักสูตรสังคม

5.หลักสูตรศิลปะ

---------------------------------------------------------------------------------

โครงการโรงเรียนปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  
2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย  
4.โครงการเด็กปฐมวัยรักการอ่าน  
5.โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  
6.โครงการพัฒนาห้องสมุด บ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษา  
7.โครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียนภาษาจีน  
8.โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้เก่งดีมีสุข  
10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
11.โครงการนิเทศภายใน เพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
12.โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวันแห่งความภาคภูมิใจ  
13.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2562  
14.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้62 ใหม่  
15.โครงการสถานศึกษาสีขาว-62  
16.โครงการ STEM 2562 ปรับกลยุทธ์  
17. โครงการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 62  
18.โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  
19.โครงการอ่าน Read Thailand  
20.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประถมล่าสุด  
21.โครงการ_ค่ายสนุกคิดวิทย์รอบตัว  
โครงการฝ่ายวิชาการทั้งหมด  

ฝ่ายบุคคล

22.โครงการศึกษาดูงานเพิ่มมาตรฐานศักยภาพครูและบุคลากร (ครูสาคร)  
23.โครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการและจรรยาบรรณ  
โครงการฝ่ายบุคคลทั้งหมด  

ฝ่ายงบประมาณ

24.โครงการเรียนฟรี 15 ปี ก่อนประถมศึกษา  
25.โครงการเรียนฟรี-15-ปีอย่างมีคุณภาพ  
26.ห้องเรียนคุณภาพ  
โครงการฝ่ายงบประมาณทั้งหมด  

ฝ่ายบริหารทั่วไป

27.โครงการปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
28.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
29.โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดีมีสุข  
30.โครงการสายใยรักเด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง  
31.โครงการเด็กดีมีมารยาท  
32.โครงการเด็กดีมีเงินออม  
33.โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  
34.โครงการวารสารสัมพันธ์-สานสายใย-ครู-ผู้ปกครอง2562  
35.โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
36.โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
37.ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธวิถีไทย  
38.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัย  
39.โครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์  
40 โครงการอาหารกลางวันครูหญิง  
41. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 62  
42 โครงการจัดหาและบำรุงรักษาทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
43.โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและระบบสารสนเทศ  
44.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน  
โครงการฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมด