??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
         3 พ.ค. 2560 เวลา 17:30 น.
  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
         17 มี.ค. 2560 เวลา 15:58 น.
  การตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2560 เวลา 22:54 น.
  การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1
         14 มี.ค. 2560 เวลา 22:30 น.
  การตรวจข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2559
         9 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย