??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2560 เวลา 22:54 น.
  การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1
         14 มี.ค. 2560 เวลา 22:30 น.
  การตรวจข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2559
         9 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ก.พ. 2560 เวลา 16:30 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         27 ก.พ. 2560 เวลา 15:00 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย